BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(3) report, describe, grieve
Kolokacji: 3
(4) strain, try, use, struggle
Kolokacji: 4
(8) love, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(10) pretend, speak, say
Kolokacji: 3
1. pretend to hear = pretendować słyszeć pretend to hear
2. speak to hear = rozmawiać słyszeć speak to hear
3. say to hear = każ słyszeć say to hear
(11) miss, avoid
Kolokacji: 2
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.