"hear one's conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hear the conversation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś rozmowa
  1. hear czasownik + conversation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had heard the conversation between the men from town.