"hear the conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowa
  1. hear czasownik + conversation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had heard the conversation between the men from town.