"resume one's conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmować na nowo czyjś rozmowa
  1. resume czasownik + conversation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Neither of the young men attempted to resume their conversation.