"hear conversation" — Słownik kolokacji angielskich

hear conversation kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the conversation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowa
  1. hear czasownik + conversation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had heard the conversation between the men from town.