"hear the truth" — Słownik kolokacji angielskich

hear the truth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz prawda
  1. hear czasownik + truth rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They would probably kill me rather than hear the truth.

    Podobne kolokacje: