"hear the stories" — Słownik kolokacji angielskich

hear the stories kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz historie
  1. hear czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you don't want to hear the story of my life.

    Podobne kolokacje: