TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • He wrote the book, despite having had no formal education.
  • He never knew his father and had almost no formal education.
  • Robert had no formal education and began work at the age of ten.
  • With little formal education or experience he won the role.
  • His only formal education was three years at a small school.
  • No record of formal higher education has come to light.
  • By age 21, he had only received a total of 9 months formal education.
  • His only other formal education was two years of night school.
  • His family was too poor to give him any formal education.
  • He had little formal education, but could read and write.
4. formal complaint = formalna skarga formal complaint
5. formal agreement = umowa formalna formal agreement
6. formal request = prośba formalna formal request
7. formal announcement = oficjalne ogłoszenie formal announcement
8. formal charge = formalne oskarżenie formal charge
9. formal investigation = formalne postępowanie formal investigation
10. formal ceremony = formalna ceremonia formal ceremony
11. formal structure = formalna struktura formal structure
12. formal occasion = oficjalna okazja formal occasion
13. formal statement = oficjalne oświadczenie formal statement
15. formal meeting = oficjalne spotkanie formal meeting
16. formal dinner = formalny obiad formal dinner
17. formal title = formalny tytuł formal title
18. formal declaration = deklaracja formalna formal declaration
19. formal study = formalna nauka formal study
20. formal name = formalne imię formal name
21. formal language = język formalny formal language
23. formal process = formalny proces formal process
25. formal dress = strój wizytowy formal dress
27. formal organization = organizacja formalna formal organization
28. formal apology = oficjalne przeprosiny formal apology
30. formal schooling = formalna nauka formal schooling
31. formal proposal = oficjalna propozycja formal proposal
32. formal protest = urzędowy protest formal protest
33. formal dining room = formalny pokój stołowy formal dining room
34. formal attire = strój formalny formal attire
35. formal way = formalna droga formal way
36. formal wear = strój formalny formal wear
37. formal program = formalny program formal program
38. formal offer = oficjalna oferta formal offer
39. formal talk = formalne mówienie formal talk
41. formal rule = formalna zasada formal rule
42. formal setting = formalne ustawienie formal setting
43. formal relationship = formalne stosunki formal relationship
44. formal style = oficjalny styl formal style
45. formal opening = formalne otwarcie formal opening
46. formal response = oficjalna odpowiedź formal response
47. formal procedure = formalna procedura formal procedure
48. formal logic = logika formalna formal logic
49. formal treaty = oficjalny traktat formal treaty
50. formal letter = list formalny formal letter
51. formal position = formalna pozycja formal position
52. formal review = formalna recenzja formal review
53. formal report = oficjalny raport formal report
54. formal event = formalne wydarzenie formal event
55. formal introduction = formalne wprowadzenie formal introduction
56. formal application = zgłoszenie formalne formal application
57. formal inquiry = oficjalne zapytanie formal inquiry
58. formal term = formalny termin formal term
60. formal description = oficjalny opis formal description
61. formal tie = galowy krawat formal tie
62. formal manner = oficjalny sposób formal manner
63. formal hearing = formalny słuch formal hearing
64. formal vote = oficjalny głos formal vote
65. formal decision = formalna decyzja formal decision
66. formal speech = formalne przemówienie formal speech
67. formal instruction = oficjalna instrukcja formal instruction
68. formal presentation = formalna prezentacja formal presentation
69. formal role = formalna rola formal role
70. formal guideline = oficjalne wytyczne formal guideline
71. formal arrangement = formalne ustawienie formal arrangement
72. formal invitation = oficjalne zaproszenie formal invitation
73. formal notice = oficjalne ogłoszenie formal notice
74. formal bow = formalny ukłon formal bow
75. formal tone = formalny ton formal tone
76. formal interview = formalny wywiad formal interview
77. formal alliance = formalne przymierze formal alliance
78. formal session = formalna sesja formal session
79. formal end = formalny cel formal end
80. formal plan = formalny plan formal plan
81. formal approach = formalne podejście formal approach
82. formal policy = formalna polityka formal policy
83. formal discussion = formalna dyskusja formal discussion
84. formal contract = kontrakt formalny formal contract
85. formal qualification = formalne kwalifikacje formal qualification
86. formal party = oficjalne przyjęcie formal party
87. formal action = formalne działanie formal action
88. formal power = formalna moc formal power
89. formal portrait = oficjalny portret formal portrait
90. formal document = formalny dokument formal document
91. formal independence = formalna niezależność formal independence
92. formal establishment = formalne utworzenie formal establishment
93. formal dance = formalny taniec formal dance
94. formal order = formalny porządek formal order
95. formal sense = oficjalny sens formal sense
96. formal clothes = galowe ubranie formal clothes
97. formal analysis = formalna analiza formal analysis
98. formal lesson = formalna lekcja formal lesson
99. formal link = formalna więź formal link
100. formal preparation = formalne przygotowanie formal preparation
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.