"formal introduction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne wprowadzenie
  1. formal przymiotnik + introduction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the first on the list demands a formal introduction.