"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. want to drink = chciej pić want to drink
2. go to drink = pójdź do napoju go to drink
3. sit drinking = siadać pijąc sit drinking
4. come to drink = podejdź do napoju come to drink
5. drink while taking = napój podczas gdy biorąc drink while taking
  • Do not drink alcohol while taking these medicines, as this increases your risk of liver damage.
  • It is not recommended to drink alcohol while taking this medication.
  • Drinking grapefruit juice while taking quinidine might increase the chance of side effects.
  • Drink plenty of fluids while taking this medication unless otherwise directed by your doctor.
  • Some people may find it difficult to drink enough liquid while taking this medicine.
  • Drink plenty of fluids every day while taking this medication.
  • Drink plenty of fluids while taking this drug unless your doctor tells you otherwise.
  • To help prevent kidney stones, drink more fluids while taking these medicines.
  • Do not drink alcohol while taking a calcium channel blocker.
  • He probably shouldn't be drinking rum while taking these pills, but what the hell.
6. need to drink = potrzeba do napoju need to drink
(3) like, enjoy
Kolokacji: 2
(4) allow, recommend
Kolokacji: 2
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.