"być pewnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być pewnym" po polsku

czasownik
 1. be certain of something  
  He was following her. She's certain of it. (On ją śledził. Jest tego pewna.)
 1. fully expect something  
 2. be assured of something  
 1. be sure about something , be sure of something
idiom
 1. bet one's bottom dollar slang , także: bet one's life  

być pewnym

czasownik
 1. feel certain  
 2. fully expect
  • być pewnym (np. że coś się stanie)
 3. be a foregone conclusion
idiom
 1. be clear about something
  • dobrze coś rozumieć, być czegoś pewnym
   You said that he loved her. Are you clear about that? (Powiedziałeś, że ją kochasz. Jesteś tego pewny?)
   Am I clear about that? You don't want this job? (Dobrze to rozumiem? Nie chcesz tej pracy?)
obrazek do "sure" po polsku
przymiotnik
 1. sure , ***** , także: sho AmE potocznie
  • pewien, pewny (że coś jest prawdą)
   Are you sure you don't know her? (Czy jesteś pewien, że jej nie znasz?)
   I'm not sure when the concert starts. (Nie jestem pewien, kiedy zaczyna się koncert.)
   Are you sure? (Jesteś pewny?)
   You can't be sure that this will never happen again. (Nie możesz być pewny, że to się nigdy więcej nie zdarzy.)
   link synonim: certain
 2. certain *****
  • pewien, pewny (przekonany o czymś)
   I'm certain she would appreciate it. (Jestem pewien, że ona by to doceniła.)
   We don't know that for certain. (Nie wiemy tego na pewno.)
   It's not certain where I will work. (Nie jest pewne, gdzie będę pracować.)
   She is certain that we can do it. (Ona jest pewna, że możemy to zrobić.)
   I'm certain that I will never see him again. (Jestem pewien, że nigdy więcej go nie zobaczę.)
   link synonimy: sure, confident
  • pewien, pewny (mający się zdarzyć, mający nastąpić)
   He is certain to win the election. (On jest pewny, że wygra w wyborach.)
   She's certain to ask difficult questions. (Ona na pewno zada trudne pytania.)
   link synonim: inevitable
przedimek
 1. an ***** , an *****
określnik
 1. some *****
  • pewien (dość duży) oficjalnie
   We came across some problem but I hope we will be able to deal with it. (Natknęliśmy się na pewien spory problem, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z nim poradzić.)
   You have to wait - it might take some time. (Musisz poczekać - to może zająć pewien czas.)
  • jakiś, pewien
   No, I don't know him. It's just some guy. (Nie, nie znam go. To tylko jakiś facet.)
   Some man wants to talk to you. Should I let him in? (Jakiś mężczyzna chce z tobą rozmawiać. Powinienem go wpuścić?)
   Some changes must be done. (Jakieś zmiany muszą zostać dokonane.)
   Some little girl came up to me and gave me a flower. (Jakaś dziewczynka do mnie podeszła i dała mi kwiatka.)
 2. a ***** , a *****
  • pewien, jakiś (używany z imieniem lub nazwiskiem jakiejś osoby służy do wyrażenia, że tej osoby nie znamy)
   There's a Mr Smith waiting to see you. (Jakiś pan Smith czeka na ciebie.)
przymiotnik
 1. certain *****
  • pewien, niejaki (o osobie, której nie znamy dobrze, np. tylko z nazwiska)
   I received a message from a certain person. (Otrzymałem wiadomość od pewnej osoby.)
   A certain Mr Smith wants to see you. (Niejaki pan Smith chce się z panem widzieć.)
 2. one *****
  • pewien (nieokreślony) oficjalnie
   One of you will leave the house today. (Pewien z was opuści dzisiaj dom.)
   You will regret this one day. (Pewnego dnia będziesz tego żałował.)
   link synonim: certain
przymiotnik
 1. confident **
  • pewny, przekonany, przeświadczony
   He is always so confident about his future. (On jest zawsze taki pewien swojej przyszłości.)
   I'm confident of your success. (Jestem pewien twojego sukcesu.)
   He is so confident of winning that he has already started celebrating! (On jest taki przekonany o wygranej, że już zaczął świętować!)
   Peter is so confident about his superiority over me. (Peter jest przeświadczony o swojej wyższości nade mną.)
   link synonimy: certain, positive, convinced
 2. safe ****  
  Is he a safe source of information? (Czy on jest pewnym źródłem informacji?)
  This investment is safe, I swear. (Przysięgam, ta inwestycja jest pewna.)
 3. secure ***
  • pewny, bezpieczny
   I need to make sure all is secure in my apartment. (Muszę się upewnić, że wszystko w moim mieszkaniu jest bezpieczne.)
   Are you sure this car is secure? (Czy jesteś pewny, że ten samochód jest bezpieczny?)
   Thanks to a new act, prisoners should receive a secure employment. (Dzięki nowej ustawie, więźniowie powinni otrzymać bezpieczne zatrudnienie.)
   link synonim: safe
  • bezpieczny, pewny (np. miejsce, budynek)
   Could we meet in a secure place? (Czy moglibyśmy spotkać się w jakimś bezpiecznym miejscu?)
   Policemen are doing their best to make this place secure. (Policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby uczynić to miejsce bezpiecznym.)
  • pewny, ufny (np. w swoje możliwości)
   I'm secure that I will win this race. (Jestem pewny, że wygram ten wyścig.)
   Are you secure that you'll be able to do this? (Czy jesteś pewny, że będziesz w stanie to zrobić?)
  • pewny (niezmartwiony)
   He's secure that everything will be OK. (On jest pewny, że wszystko będzie dobrze.)
   Everything will be fine, I'm secure. (Wszystko będzie dobrze, jestem pewny.)
  • pewny (np. mocno zawiązany, porządnie przymocowany)
   Are you sure that this knot is secure? (Czy jesteś pewien, że ten węzeł jest pewny?)
   Are you sure the boat is secure? (Czy jesteś pewien, że łódź jest mocno przywiązana?)
 4. firm , ****
  • stały, pewny
   He's got a firm job. (On ma pewną pracę.)
   I'm glad my position in the company is firm. (Cieszę się, że moja pozycja w firmie jest pewna.)
 5. clear *****
  • pewny, zrozumiały, przekonany
   Is everything clear? (Czy wszystko jest zrozumiałe?)
   The text was clear but I didn't hear the question, can you repeat? (Tekst był zrozumiały, ale nie usłyszałem pytania, możesz powtórzyć?)
   zobacz także: positive
 6. positive ****
 7. guaranteed
 8. definite *
 9. solid ***
  • pewny, rzetelny, solidny
   He is a solid worker, he won't let you down. (On jest rzetelnym pracownikiem, nie zawiedzie cię.)
   We have solid evidence that you're guilty. (Mamy solidne dowody, że jesteś winny.)
 10. steadfast , także: stedfast
 11. sure-fire , surefire
 12. unimpeachable
 13. settled
 14. certifiable
 15. ironclad ,
 16. doubtless
 17. unfaltering
idiom
 1. set in stone
obrazek do "assertive" po polsku
przymiotnik
 1. confident **  
  She's always so confident, how does she do that? (Ona zawsze jest taka pewna siebie, jak ona to robi?)
  Don't be too confident, your plan might not work. (Nie bądź zbyt pewny siebie, twój plan może nie zadziałać.)
  link synonimy: assured, self-confident
  przeciwieństwa: modest, diffident
  zobacz także: self-reliant
 2. assertive
 3. assured , self-assured  
  link synonim: confident
 4. dashing
  • pełen werwy, dziarski, pewny siebie (o osobie)
   John is a dashing young man. (John jest dziarskim młodym człowiekiem.)
   You're still a dashing man, grandpa. (Wciąż jesteś dziarskim mężczyzną, dziadku.)
 5. self-confident  
  You need to be more self-confident if you want to become successful. (Musisz być bardziej pewny siebie jeśli chcesz odnieść sukces.)
  Self-confident people are usually more popular. (Ludzie pewni siebie są zazwyczaj bardziej lubiani.)
  link synonim: confident
 6. cocky potocznie , także: cockish
 7. masterful
 8. suave
 9. nervy potocznie
 10. self-assertive
idiom
 1. too cool for school potocznie
idiom
 1. in the bag
  • pewne, zaklepane, zapewniony potocznie
   We paid for the tickets so the concert is in the bag. (Zapłaciliśmy za bilety, więc koncert jest już pewny.)
   I called the hotel, our room is in the bag. (Dzwoniłem do hotelu, nasz pokój jest już zaklepany.)
   The game is in the bag, we can't lose. (Mecz jest pewny, nie możemy przegrać.)

Powiązane zwroty — "być pewnym"

przysłówek
pewnie = probably , także: prob. +6 znaczeń
inne
rzeczownik
pewność = confidence +9 znaczeń
niepewność = uncertainty +5 znaczeń
pewnik = certainty +3 znaczenia

"być pewnym" — Słownik kolokacji angielskich

fully expect kolokacja
 1. expect czasownik + fully przysłówek = być pewnym (np. że coś się stanie)
  Bardzo silna kolokacja

  They both took leave, and the King fully expected never to set eyes on them again.

feel certain kolokacja
 1. feel czasownik + certain przymiotnik = być pewnym
  Bardzo silna kolokacja

  Not a couple of hundred feet away, I felt pretty certain.