"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. strike dumb = strajk niemy strike dumb
5. strike twice = uderz dwa razy strike twice
6. strike quickly = uderz szybko strike quickly
  • Then certain teachers were particularly struck by the evidence of large differences in the interests and experience children brought with them to school.
  • I was particularly struck with a short one related by the captain.
  • "I was particularly struck by how sophisticated the pictures are."
  • I was particularly struck by one point Mendelsohn made about him.
  • I was particularly struck by the kids' obvious enjoyment of the lesson.
  • I am particularly struck by the poverty among lone elderly women.
  • Reynolds was particularly struck by the spatial elements in the piece.
  • I was particularly struck with the lack of movement, the immobility and silence.
  • I was particularly struck by the requirement for a preserved cat or dog.
  • I am particularly struck if you look at Europe in terms of its river systems rather than its political structures.
11. strike directly = uderz bezpośrednio strike directly
13. later strike = później uderz later strike

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.