"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike czasownik

strike + rzeczownik
Kolokacji: 99
strike targets • strike fear • strike one's head • strike out several times • strike gold • strike people • strike terror • strike a chord • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 12
try to strike • seem to strike • want to strike • go to strike • threaten to strike • ...
strike + przyimek
Kolokacji: 63
strike out • strike down • struck by • strike against • strike up • strike off • ...
strike + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
suddenly strike • strike dumb • strike hard • immediately struck • strike twice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. strike dumb = strajk niemy strike dumb
  • The couple turned to face me, and I was immediately struck by their eyes.
  • He was immediately struck by the large amount of money involved.
  • He immediately struck it from his list of possible options.
  • I was immediately struck by how clear the roads were.
  • Out in the open the lightning would immediately strike them.
  • He opened the door and was immediately struck with a blast of really cold air.
  • It immediately struck me as a good possibility for a Post cover.
  • As he entered the heart of the church, Gray was immediately struck by two things.
  • "They've been sitting around the gulf a long time and nobody thinks that if we don't strike immediately something will be lost."
  • Several things immediately strike me with regard to the Summit.
5. strike twice = uderz dwa razy strike twice
6. strike quickly = uderz szybko strike quickly
11. strike directly = uderz bezpośrednio strike directly
13. later strike = później uderz later strike

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.