"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key przymiotnik

key + rzeczownik
Kolokacji: 463
key role • key player • key element • key figure • key issue • key part • key factor • key point • key member • key component • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. key role = kluczowa rola key role
2. key player = główny gracz (na rynku) key player
3. key element = kluczowa część key element
4. key figure = gruba ryba, szycha, ważna osobistość key figure
  • So what key figures does the report bring into focus?
  • Wall has been a key figure in Vancouver's art scene for years.
  • I'm not exactly a key figure in your plans, you know.
  • He is one of the key figures in the approach known as conversation analysis.
  • Wall has been a key figure in Vancouver's art scene since the early-1970s.
  • He was one of the key figures behind Soviet space program.
  • But every key figure in the government knows that Iraq is coming.
  • He is seen as a key figure in the French electronic music scene.
  • The key figure in each district, he said, is the superintendent.
  • This key figure must be the voice of Europe in the world.
5. key issue = kluczowa sprawa key issue
6. key part = kluczowa część najważniejsza część key part
7. key factor = kluczowy czynnik key factor
8. key point = kluczowy punkt key point
9. key member = kluczowy członek key member
10. key component = kluczowy element key component
11. key area = kluczowy obszar key area
12. key feature = kluczowa cecha key feature
13. key word = hasło indeksowe key word
14. key question = kluczowe pytanie key question
15. key position = kluczowe stanowisko key position
16. key difference = kluczowa różnica key difference
17. key witness = główny świadek, kluczowy świadek key witness
18. key event = kluczowe wydarzenie key event
19. key ingredient = kluczowy składnik key ingredient
20. key aspect = kluczowy aspekt key aspect
21. key moment = kluczowy moment key moment
22. key reason = kluczowy powód key reason
23. key concept = kluczowe pojęcie key concept
24. key piece = kluczowy kawałek key piece
26. key indicator = kluczowy wskaźnik key indicator
27. key ring = brelok, breloczek, kółko na klucze key ring
28. key step = kluczowy krok (np. ku rozwiązaniu jakiegoś problemu) key step
29. key chain = brelok do kluczy key chain
30. key thing = kluczowa rzecz key thing
31. key leader = kluczowy przywódca key leader
32. key problem = kluczowy problem key problem
33. key change = kluczowa zmiana key change
34. key objective = główny cel key objective
35. key people = kluczowi ludzie key people
36. key information = kluczowe informacje key information
37. key character = kluczowy charakter key character
38. key goal = kluczowy cel key goal
39. key contributor = kluczowy ofiarodawca key contributor
40. key source = główne źródło key source
41. key location = kluczowa lokalizacja key location
42. key ally = kluczowy sojusznik key ally
43. key personnel = kluczowy personel key personnel
44. key play = kluczowa gra key play
45. key provision = kluczowe dostarczenie key provision
46. key principle = kluczowa zasada key principle
47. key post = kluczowa poczta key post
48. key theme = kluczowy temat key theme
49. key market = kluczowy rynek key market
50. key official = kluczowy urzędnik key official
51. key characteristic = kluczowa cecha key characteristic
52. key scene = kluczowa scena key scene
53. key finding = kluczowe orzeczenie key finding
54. key interest rate = kluczowa stopa procentowa key interest rate
55. key city = kluczowe miasto key city
56. key idea = kluczowy pomysł key idea
57. key advantage = kluczowa zaleta key advantage
58. key industry = przemysł kluczowy key industry
59. key measure = środek o znaczeniu kluczowym key measure
60. key State = kluczowe państwo key State
61. key fact = kluczowy fakt key fact
62. key card = karta magnetyczna do otwierania drzwi key card
63. key supporter = kluczowy zwolennik key supporter
64. key influence = kluczowy wpływ key influence
65. key sector = kluczowy sektor key sector
66. key document = kluczowy dokument key document
67. key man = kluczowy człowiek key man
68. key phrase = kluczowy zwrot key phrase
69. key technology = kluczowa technika key technology
70. key function = kluczowa funkcja key function
71. key stakeholder = kluczowy udziałowiec key stakeholder
72. key adviser = kluczowy doradca key adviser
73. key partner = kluczowy partner key partner
74. key signature = oznaczenie tonacji, znaki przykluczowe key signature
75. key term = kluczowy termin key term
76. key game = kluczowa gra key game
77. key executive = dyrektor naczelny key executive
78. key site = kluczowe miejsce key site
79. key skill = kluczowa biegłość key skill
80. key stage = kluczowy etap key stage
81. key challenge = główne wyzwanie key challenge
82. key concern = kluczowy niepokój key concern
83. key priority = kluczowy priorytet key priority
84. key person = kluczowa osoba key person
85. key driver = główna siła napędowa key driver
86. key vote = kluczowy głos key vote
87. key resource = kluczowy zasób key resource
88. key target = kluczowy cel key target
89. key link = kluczowe połączenie key link
90. key development = kluczowy rozwój key development
91. key battle = kluczowa bitwa key battle
92. key institution = kluczowa instytucja key institution
93. key participant = kluczowy uczestnik key participant
94. key test = kluczowy test key test
95. key detail = kluczowy szczegół key detail
96. key employee = kluczowy pracownik key employee
97. key item = pozycja kluczowa key item
98. key tool = kluczowe narzędzie key tool
99. key demand = kluczowe żądanie key demand
100. key aide = kluczowy bliski współpracownik key aide
key + przyimek
Kolokacji: 3
key to • key in • key for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.