PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"niepokojący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepokojący" po polsku

niepokojący

przymiotnik
 1. disturbing **
  • niepokojący, zatrważający
   Some disturbing thoughts about the future came to his mind. (Pewne niepokojące myśli o przyszłości przyszły mu do głowy.)
   There was a disturbing noise coming from the attic. (Ze strychu dochodził niepokojący dźwięk.)
   The film about the life in China was very disturbing. (Film o życiu w Chinach był bardzo niepokojący.)
 2. critical ****
  • poważny, niepokojący, krytyczny (np. sytuacja, okres)
   The situation in my country is critical. (Sytuacja w moim kraju jest niepokojąca.)
   We need to work together in this critical situation. (Musimy pracować razem w tej poważnej sytuacji.)
 3. worrying , *
 4. disconcerting
  • niepokojący, zawstydzający
   I got the same disconcerting results as the last time. (Otrzymałem takie same niepokojące rezultaty jak ostatnim razem.)
 5. troublesome
  • niepokojący (np. problem), trudny (np. o sytuacji)
 6. worrisome
 7. unsettling  
 8. distressing , distressful
 9. disquieting
 10. lurking
  • cichy, dziwny, niepokojący (np. przeczucie, wątpliwości)
 11. perturbing
 12. afflictive , także: afflicting
 13. discomposing  
 14. spinny
 15. fashious
  • niepokojący (np. problem), trudny (np. o sytuacji) (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt
obrazek do "worry" po polsku What pregnant women worry about | BabyCenter When Worry is a Good Thing | HuffPost
czasownik
 1. worry , ****
  • martwić się, niepokoić [nieprzechodni]
   Don't worry - everything will be all right. (Nie martw się - wszystko będzie w porządku.)
   I'm really worried about my sister. (Martwię się bardzo o moją siostrę.)
   Why are you worrying about it so much? (Dlaczego tak bardzo się tym martwisz?)
   link synonim: bother
  • martwić, niepokoić, dręczyć (kogoś) [przechodni]
   I won't tell her about the accident, I don't want to worry her. (Nie powiem jej o wypadku, nie chcę jej martwić.)
   Your health problems worry me - you should go to the doctor. (Twoje problemy ze zdrowiem mnie niepokoją - powinieneś iść do lekarza.)
 2. trouble ****
  • niepokoić, kłopotać, zmartwić [przechodni]
   Her critical condition troubles me. (Niepokoi mnie jej krytyczny stan.)
   I don't want to trouble you, but your dog looks sick. (Nie chcę cię zmartwić, ale twój pies wygląda na chorego.)
 3. alarm **
  • niepokoić (wprawiać w zaniepokojenie)
   Her strange behaviour alarms me. (Jej dziwne zachowanie mnie niepokoi.)
   You shouldn't alarm your mother, we'll tell her about the accident tomorrow. (Nie powinieneś niepokoić swojej matki, powiemy jej o wypadku jutro.)
 4. disturb **
  • niepokoić, martwić [przechodni]
   The news has disturbed our family. (Ta wiadomość zmartwiła naszą rodzinę.)
   Something in the atmosphere of this house disturbed me. (Coś w atmosferze tego domu zaniepokoiło mnie.)
   link synonim: discompose
 5. haunt **
 6. discomfort *
 7. dismay *
 8. bother ***
  • martwić, niepokoić (kogoś) [przechodni]
   The tragic news bothered my family. (Tragiczne wieści zmartwiły moją rodzinę.)
   If he doesn't stop bothering me I'll call the police. (Jeśli on nie przestanie mnie niepokoić zadzwonię na policję.)
   Why does it bother you so much? (Czemu cię to tak niepokoi?)
   I told her what was bothering me, and she just smiled. (Powiedziałem jej, co mnie niepokoiło, a ona tylko się uśmiechnęła.)
 9. exercise **** , ex. (skrót) *
  • niepokoić, dręczyć (np. myśli)  BrE [przechodni]
   His words exercised me for the rest of the day. (Jego słowa dręczyły mnie przez resztę dnia.)
   This thought exercised me the whole week. (Ta myśl niepokoiła mnie przez cały tydzień.)
 10. ruffle
 11. disconcert
  • niepokoić, zawstydzać
   She was disconcerted when everybody was looking at her. (Ona była zawstydzona gdy wszyscy na nią patrzyli.)
   They were disconcerted by his strange behaviour. (Byli zaniepokojeni jego dziwnym zachowaniem.)
   His reply disconcerted me. (Jego odpowiedź mnie zaniepokoiła.)
 12. perturb
 13. bebother
 14. discompose   oficjalnie
  link synonim: disturb
 15. unfix
 16. hant
 17. worrit
idiom
 1. loom large
 1. have someone going potocznie
  • niepokoić, martwić
   You really had me going for a minute. (Przez chwilę byłam mocno zaniepokojona.)
obrazek do "be anxious about something" po polsku
idiom
 1. be alarmed  
  We should not be alarmed at the current price rises. (Nie powinniśmy niepokoić się obecnym wzrostem cen.)
  Don't be alarmed, we have a stranger in the house. (Nie niepokój się, mamy obcego w domu.)
czasownik
 1. be anxious about something

Powiązane zwroty — "niepokojący"

rzeczownik
przymiotnik
zadziwiający (w niepokojący sposób) = uncanny
czasownik
przysłówek
niepokojąco = ominously +10 znaczeń