KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"mów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mów" po polsku

mów

czasownik
 1. shoot ****
  • wal, mów (używane, aby ośmielić kogoś do mówienia) American English spoken [INTRANSITIVE]
   - There's something I need to tell you... - Shoot! (- Jest coś, o czym muszę ci powiedzieć... - Wal!)
   "Can I ask you a question?" "Sure, shoot." ("Mogę ci zadać pytanie?" "Jasne, wal.")
[2]“What did he say about the
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [TRANSITIVE]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 3. speak *****
  • mówić (rozmawiać z kimś) [INTRANSITIVE]
   I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
   She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
   zobacz także: tell
  • mówić (wypowiadać słowa) [INTRANSITIVE]
   Could you speak more slowly, please? (Czy mógłbyś proszę mówić trochę wolniej?)
   I was so angry I couldn't speak. (Byłem tak zły że odebrało mi mowę.)
  • mówić (znać jakiś język, np. mówić po niemiecku) [TRANSITIVE]
   Do you speak Russian? (Czy mówisz po rosyjsku?)
  • mówić (wyrażać zdanie, opinię) [INTRANSITIVE]
   I think I speak for all of us, when I say this movie was awful. (Wydaje mi się, że wyrażam opinię wszystkich, mówiąc, że ten film był okropny.)
   Everyone should be able to speak their mind. (Każdy powinien móc wyrazić swoją opinię.)
 4. talk , *****
  • mówić, opowiadać [INTRANSITIVE]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
  • mówić, gadać (zdradzić lub rozgłosić tajemnicę) [INTRANSITIVE]
   Stop talking! They don't need to know about our problems. (Przestań gadać! Oni nie muszą wiedzieć o naszych problemach.)
   He promised me not to talk but I know him too well to believe it. (Obiecał mi, że nie wygada, ale znam go za dobrze, żeby w to uwierzyć.)
 5. read *****
  • głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [TRANSITIVE]
   The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 6. maintain ****
  • twierdzić, mówić formal [TRANSITIVE]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 7. parley
 8. go , *****   informal [TRANSITIVE]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 9. parle
 1. be on about British English informal
 1. do the talking informal
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
czasownik
 1. tell somebody something *****  
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
rzeczownik
 1. speech ****
  • mowa, przemówienie [COUNTABLE]
   Watching the tape of the speech, he thought it went well. (Oglądając nagranie przemowy na taśmie, on pomyślał, że poszła nieźle.)
   She seemed really nervous and stumbled over the words in her speech. (Ona wydawała się bardzo nerwowa i plątała się w słowach podczas swojej przemowy.)
   Judy had rehearsed her speech to Robert a hundred times. (Judy ćwiczyła swoją przemowę z Robertem setki razy.)
  • mowa (zdolność mówienia) [UNCOUNTABLE]
   My grandmother's speech is impaired after a stroke. (Zdolność mowy mojej babci jest upośledzona po wylewie.)
   He recovered his speech after 6 months of rehabilitation. (On odzyskał mowę po 6 miesiącach rehabilitacji.)
 2. language **** , lang. (skrót)   [UNCOUNTABLE]
  She's an expert on bee language. (Ona jest ekspertem od mowy pszczół.)
  Harry understands snake language. (Harry rozumie mowę wężów.)
 3. address ****
  • przemówienie, mowa [COUNTABLE]
   His address was inspiring. (Jego przemówienie było inspirujące.)
   I need to write my address. (Muszę napisać moje przemówienie.)
   He gave an address about helping each other. (Wygłosił mowę o wzajemnym pomaganiu sobie.)
 4. parlance
 5. oration
phrasal verb
 1. run something by somebody
phrasal verb
 1. get something out * , także: get out something ****  
  Do you want to get something out? (Czy chcesz coś powiedzieć?)
czasownik
 1. drawl

powered by  eTutor logo