"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
1. promise to tell = obietnica powiedzenia promise to tell
2. call to tell = wezwij do powiedzenia call to tell
  • Why call to tell someone something they must have already known?
  • He was in a meeting when I called to tell him what happened.
  • He had decided to go ahead on his own, then, and call to tell her where to meet him.
  • And a couple of weeks later, my dad called to tell me something else.
  • So down the house would come, my mother called to tell me, in three weeks' time.
  • Yes, it was one of the things which I had called to tell you.
  • It is he who called upon me to tell you my story.
  • She also calls David to tell him it's over once and for all.
  • They never called back to tell me how big it was going to be.
  • During the meeting Mary was called on to tell about her work.
3. allow to tell = pozwól powiedzieć allow to tell
4. say to tell = każ powiedzieć say to tell
5. tell to tell = każ powiedzieć tell to tell
6. tell tell = mówić mówić tell tell
7. warn to tell = ostrzeż by powiedzieć warn to tell
8. tell before leaving = powiedz przed wychodzeniem tell before leaving
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.