"tell Congress" — Słownik kolokacji angielskich

tell Congress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Kongres
  1. tell czasownik + congress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Gore told Congress that global warming shouldn't be a political issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo