"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. stripped away = zdjęty daleko stripped away
3. later stripped = później zdjąć later stripped
  • He was later stripped of the title on January 29 .
  • Sobeleva set a world record for the victory but was later stripped of the title.
  • They were later stripped of the title on December 4, 1999.
  • However, they were later stripped of their state title due to residency issues.
  • He was later stripped of his title and banned from cycling for two years.
  • Both fled the country in 1933 and were later stripped of their German citizenship.
  • She is then later stripped from her status and was forced to leave the property.
  • East was later stripped of the title for unknown reasons.
  • However she was later stripped of the medal due to testing positive for drugs.
  • Boyd was later stripped of all his money, yet Brooke stood by him.
4. strip clean = pas czysty strip clean
6. eventually stripped = ostatecznie zdjąć eventually stripped
7. entirely stripped = całkowicie zdjąć entirely stripped
8. largely stripped = w dużej mierze zdjąć largely stripped
9. virtually stripped = praktycznie zdjąć virtually stripped
(2) naked, bare, nude
Kolokacji: 3
(3) quickly, slowly
Kolokacji: 2
(4) systematically, methodically
Kolokacji: 2
(5) gradually, suddenly
Kolokacji: 2
(6) carefully, deliberately
Kolokacji: 2
(7) officially, summarily
Kolokacji: 2
(8) temporarily, permanently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.