BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wysyłać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysyłać coś" po polsku

czasownik
 1. send *****
  • wysyłać (np. pocztą, kurierem) [TRANSITIVE]
   I sent the letter by airmail. (Wysłałem list pocztą lotniczą.)
   He sent flowers to his sister in New York. (On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.)
   They never send us postcards on Christmas. (Oni nigdy nie wysyłają nam pocztówek na Boże Narodzenie.)
   I sent him a letter yesterday. (Wczoraj wysłałem mu list.)
   He sent me a package. (On wysłał mi paczkę.)
   I forgot to send you an e-mail with the photographs, I'm sorry. (Zapomniałem wysłać ci e-maila ze zdjęciami, przepraszam.)
   Remember to send me an e-mail with the details! (Pamiętaj, żeby wysłać mi e-maila ze szczegółami!)
  • wysyłać (np. sygnał radiowy) [TRANSITIVE]
   They are sending the signal from that radio tower on the hill. (Oni wysyłają sygnał z tej wieży radiowej na pagórku.)
   The astronomers have sent a message into the space. (Astronomowie wysłali wiadomość w kosmos.)
 2. post British English **** , mail American English ***
  • wysyłać (pocztą) [TRANSITIVE]
   I should post this letter as soon as possible. (Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.)
   I mailed the letter you gave me this morning. (Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.)
   Did you post the documents as I asked you? (Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?)
   link synonim: post off
 3. ship ****
  • wysyłać (np. towar, przesyłkę) [TRANSITIVE]
   They shipped the package two days ago. (Wysłali paczkę dwa dni temu.)
   This company doesn't ship their products abroad. (Ta firma nie wysyła swoich produktów za granicę.)
  • wysyłać, dostarczać (np. na rynek dóbr) technical [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We are shipping spices to the European market. (Dostarczamy przyprawy na rynek europejski.)
   We ship apples to the English market. (Dostarczamy jabłka na rynek angielski.)
 4. output **
  • produkować, wysyłać (np. dane, rezultaty)
   We will need to output better results if we are to acheive anything. (Musimy produkować lepsze wyniki, jeżeli chcemy osiągnąć cokolwiek.)
 5. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 6. emit *
 7. dispatch * , także: despatch
  • wysyłać (np. depeszę), ekspediować (kogoś gdzieś) formal
   When will you be able to dispatch the order? (Kiedy będziecie w stanie wysłać zamówienie?)
 8. freight * , fraught Scottish English old use
 9. radiate * , eradiate old-fashioned
 10. upload
 11. attach ***
 12. consign
 13. cast , ***
  • zsyłać, wysyłać (np. na zsyłkę, do piekła) informal [TRANSITIVE]
   They cast him to Siberia for 25 years. (Zesłali go na Syberię na 25 lat.)
   He died before they were able to cast him to an exile. (On zmarł zanim oni byli w stanie go zesłać na zsyłkę.)
 14. post off
phrasal verb
 1. send off
 2. send forth

powered by  eTutor logo