"bar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bar" po polsku — Słownik angielsko-polski

bar

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku obrazek do "buffet" po polsku Chinese buffet restaurants buffet Western Saloon The Saloon obrazek do "barium" po polsku obrazek do "cocktail lounge" po polsku obrazek do "bar-room" po polsku
rzeczownik
 1. bar **** , pub British English *
  • pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [COUNTABLE]
   Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
   We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
   I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
   They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
   Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
   Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)
 2. bar ****
  • bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
   I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
   Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 3. buffet *
  • bufet, bar (w restauracji)
   Let's go to the buffet, I'm hungry. (Chodźmy do bufetu, jestem głodny.)
   If you want to find me, I'll be at the buffet. (Jeżeli chcesz mnie znaleźć, to będę przy barze.)
 4. saloon
  • bar, szynk (szczególnie w XIX wieku w USA)
   He said, No wife of mine is going to sing in a saloon. (On powiedział: Moja żona nigdy nie będzie śpiewać w knajpie.)
   She's just a gal works in a saloon. (To tylko dziewczyna pracująca w barze.)
   I got to meet a gang of people at my mother's saloon. (Muszę spotkać się z grupą ludzi w barze mojej matki.)
 5. café , ** , także: cafe ** , caff British English informal
  • restauracja, bar American English
   He asked me to meet him in the small café in the park. (On poprosił mnie bym spotkał się z nim w małej restauracji w parku.)
 6. tavern *
  • pub, bar
   At this time he usually is at the tavern. (O tej porze dnia on zwykle jest w pubie.)
 7. eatery
 8. barroom
  • bar (pomieszczenie, gdzie jest serwowany alkohol)
 9. tap ***   British English informal [COUNTABLE]
  Let's go to a tap and drink beer! (Chodźmy do baru i napijmy się piwa!)
  We met in this tap. (Spotkaliśmy się w tym barze.)
 10. barium
 11. cantina
  • bar, pub (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych)
 12. boozer
  • bar, pub British English
 13. cocktail lounge , lounge American English *   [COUNTABLE]
 14. buttery
 15. public house
 16. bar-room
 17. cocktail bar
 18. public bar
  • bar (niższej kategorii)
 19. taproom
 20. barye
 21. estaminet
 22. dramshop   American English
 23. taphouse  
 24. sauce parlor
 25. noshery
 26. fill-mill
 27. gargle factory
 28. guzzlery   slang
 29. grogshop
  • knajpa, bar British English slang
 30. pisser
  • pub, bar Australian English slang
idiom
 1. piss factory

"bar" — Słownik kolokacji angielskich

cocktail lounge kolokacja
 1. cocktail rzeczownik + lounge rzeczownik = bar
  Bardzo silna kolokacja

  We sat down in a cocktail lounge at the front of the restaurant.

  Podobne kolokacje:
public house kolokacja
 1. public przymiotnik + house rzeczownik = szynk, bar, pub, piwiarnia
  Bardzo silna kolokacja

  You'll find a public house along the road within the hour.

  Podobne kolokacje:
cocktail bar kolokacja
 1. cocktail rzeczownik + bar rzeczownik = bar, koktajl bar
  Silna kolokacja

  When friends come by, the cocktail bar is open for business.

  Podobne kolokacje:
public bar kolokacja
 1. public przymiotnik + bar rzeczownik = bar (niższej kategorii)
  Luźna kolokacja

  What could it hurt, to meet her in a public bar?

  Podobne kolokacje:

"bar" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bar" po angielsku — Słownik polsko-angielski

bar ****
pub British English *

obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [COUNTABLE]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bar ****

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku bar of chocolate. obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [COUNTABLE]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 2. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) [COUNTABLE]
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?)
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.)
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.)
 3. pręt, sztaba, rygiel [COUNTABLE]
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.)
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.)
 4. słupek (na wykresie) [COUNTABLE]
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.)
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.)
 5. pasek (np. menu na komputerze) [COUNTABLE]
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?)
  Do you know how to open the toolbar in Photoshop? (Czy wiesz jak otworzyć pasek narzędzi w Photoshopie?)
 6. poprzeczka (górna część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the bar twice. (Piłka uderzyła w poprzeczkę dwa razy.)
  He vaulted the bar. (On przeskoczył poprzeczkę.)
 7. drążek (gimnastyczny) [COUNTABLE]
  They raised the bar. (Oni podnieśli drążek.)
  She trains on the bar in the gym. (Ona trenuje na drążku w sali gimnastycznej.)
 8. takt (w muzyce) technical [COUNTABLE]
  Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.)
  This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.)
  link synonim: measure
 9. próg (na gryfie gitary)
  You need to hold this bar with your left hand and hit the strings with your right hand. (Musisz trzymać ten próg lewą ręką i uderzyć w struny prawą ręką.)
  Press your first finger on the fifth bar. (Naciśnij pierwszy palec na piątym progu.)
 10. szlaban, rogatka, zapora, bariera [COUNTABLE]
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
 11. adwokatura, palestra [COUNTABLE]
  If you want to work in the bar, you need to pass this exam. (Jeśli chcesz pracować w adwokaturze, to musisz zdać ten egzamin.)
  Connections opened him door to the bar. (Koneksje otworzyły mu drzwi do adwokatury.)
 12. smuga (wąski pasek czegoś) [COUNTABLE]
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
  His shirt was covered in paint bars. (Jego koszula była pokryta smugami farby.)
 13. pasek, belka (na mundurze żołnierza) [COUNTABLE]
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.)
  He has lost all of his bars. (On stracił wszystkie swoje belki.)
czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
  They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 3. zamknąć (na zasuwę), zaryglować, ryglować [TRANSITIVE]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.)
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.)
 4. taktować [TRANSITIVE]
  The pianist was barring the rhythm with his head. (Pianista taktował głową rytm.)
  You have to bar, otherwise you will get lost. (Musisz taktować, inaczej się zgubisz.)
przyimek
 1. oprócz, wyłączając
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy oprócz Johna byli na imprezie.)
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)
obrazek do "crossbar" po polsku
rzeczownik
 1. poprzeczka (część bramki) [COUNTABLE]
  The ball hit the crossbar three times. (Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.)
  Have you seen that the ball touched the bar? (Czy widziłeś, że piłka dotknęła poprzeczki?)
 2. poprzeczka (pozioma część ramy roweru męskiego) [COUNTABLE]
  Women's bikes don't have a crossbar. (Damskir rowery nie mają poprzeczki.)
  How to install a bar on your bike? (Jak zamontować poprzeczkę na twoim rowerze?)
 3. stropnica

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "bar"

rzeczownik
przymiotnik
inne
idiom
behind bars = za kratkami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
czasownik
kolokacje
czasownik
...
bar in
...
rzeczownik
...
...
...
gay bar
...