BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zapadnięcie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapadnięcie się" po polsku

zapadnięcie się

rzeczownik
 1. collapse ***
  • zawalenie się, zapadnięcie się, runięcie, opadnięcie (np. budynku, tunelu) [UNCOUNTABLE]
   Due to the tunnel's collapse, the train service is unavailable. (Ze względu na zwalenie się tunelu, usługi kolejowe są niedostępne.)
   What caused the collapse of the building? (Co spowodowało runięcie budynku?)
   The balloon's collapse made everyone unhappy, as they wanted to see it fly. (Opadnięcie balonu zasmuciło wszystkich, bo chcieli zobaczyć jak on lata.)
  • upadek, krach, zapadnięcie się (np. mocarstwa, gospodarki) [UNCOUNTABLE]
   How could they have led to the collapse of the party and the state? (Jak oni mogli doprowadzić do upadku partii i państwa?)
   The riots led to the collapse of the government. (Zamieszki doprowadziły do upadku rządu.)
   He joined the government at a time of collapse. (On dołączył do rządu w czasie upadku.)
   The sudden collapse of the economy will present many problems. (Nagły upadek gospodarki spowoduje wiele problemów.)
  • zapadnięcie się (płuca)
   The collapse of her lung has happened unexpectedly. (Zapadnięcie się jej płuca nastąpiło nieoczekiwanie.)
   He was rushed to the hospital after a lung collapse. (On został przewieziony do szpitala po zapadnięciu się płuca.)
 2. cave-in
  • zapadnięcie się, zawalenie się (np. dachu)
   The cave-in of our roof cost us a lot of money. (Zawalenie się naszego dachu kosztowało nas mnóstwo pieniędzy.)
   Because of the cave-in of the tunnel, we have to delay the construction. (Z powodu zapadnięcia się tunelu musimy opóźnić budowę.)
 3. slumping
Lunch break(down) by Jon
phrasal verb
 1. break down **
  • załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
   My father has been under a lot of the stress lately. I hope he won't break down. (Mój ojciec jest ostatnio pod wpływem dużego stresu. Mam nadzieję, że się nie załamie.)
   She broke down after her child's death. (Ona załamała się po śmierci swojego dziecka.)
   In the face of the enormous stress, the woman broke down. (W obliczu tego wielkiego stresu, kobieta załamała się.)
 2. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. fall , *****
  • nadchodzić, zapadać (o nocy)
   All went silent when the night fell. (Zrobiło się cicho gdy zapadła noc.)
   You have to do this before the night falls. (Musisz to zrobić zanim nadejdzie noc.)
 2. descend **
  • zapadać (o ciszy), zapanować (o ciemnościach) literary [INTRANSITIVE]
   When silence descended, I could hear my own breath. (Kiedy zapadła cisza, mogłem usłyszeć swój własny oddech.)
   I always get scared when darkness descends and I'm alone. (Zawsze się boję, kiedy zapada ciemność, a ja jestem sam.)
rzeczownik
 1. collapse ***
phrasal verb
 1. fall in **  
  The roof in our old house fell in and we had to move out. (Dach w naszym starym domu zapadł się i musieliśmy się wyprowadzić.)
czasownik
 1. slump *
 2. collapse ***
czasownik
 1. decay *
 2. subside

powered by  eTutor logo