PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"załamanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załamanie" po polsku

załamanie

an emotional breakdown Everything You Need to Know About Cut Crease Makeup | Follow me ...
rzeczownik
 1. crisis ****
  • załamanie, kryzys (np. emocjonalny) [policzalny lub niepoliczalny]
   She is experiencing a serious emotional crisis. I think she should see a therapist. (Ona doświadcza poważnego kryzysu emocjonalnego. Myślę, że powinna iść do terapeuty.)
   I had a crisis after the divorce but I feel better now. (Po rozwodzie miałem kryzys, ale już czuję się lepiej.)
 2. breakdown *
  • rozpad, załamanie (np. związku, gospodarki) [policzalny lub niepoliczalny]
   According to experts, the main reason for the breakdown was a lack of progress in services and industry. (Eksperci wskazują, iż główną przyczyną załamania był brak postępu w obszarze usług i przemysłu.)
  • załamanie (poważny stan medyczny) [policzalny]
   I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown. (Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.)
 3. crash ***
  • załamanie, krach (nagły spadek cen akcji) [policzalny]
   The stock market crash in 1929 brought about the Great Depression in America. (Krach na giełdzie papierów wartościowych w 1929 wywołał Wielką Depresję w Ameryce.)
   His investment wasn't affected by the stock market crash. (Załamanie na giełdzie nie wpłynęło na jego inwestycję.)
 4. devastation
  • załamanie, szok
   She had a look of devastation on her face. (Ona miała na twarzy obraz załamania.)
 5. crease
 6. refraction
czasownik
 1. devastate *
  • druzgotać, załamywać (kogoś)
   It would devastate her to know the truth. (Załamałoby ją to, gdyby poznała prawdę.)
 2. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 3. refract
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. crack ***
  • załamać się, złamać się (psychicznie) [nieprzechodni]
   She cracked after her husband's death. (Ona załamała się po śmierci swojego męża.)
   I know that you have big problems but I'll help you, you can't crack now. (Wiem, że masz duże problemy, ale pomogę ci, nie możesz się teraz złamać.)
 3. crash ***
 4. crumple
 5. implode
 6. break *****
  • załamać się, zepsuć się nagle (o pogodzie) [nieprzechodni]
   It was sunny a while ago, but then the weather broke. (Chwilę temu było słonecznie, ale potem pogoda się załamała.)
   I hope this beautiful weather won't break. (Mam nadzieję, że ta piękna pogoda się nagle nie zepsuje.)
 7. give ***** , także: gie ScoE
  • załamać się (np. gałąź) [nieprzechodni]
   A tree branch gave under him. (Gałąź drzewa załamała się pod nim.)
   The roof gave under the weight of the snow. (Dach załamał się pod ciężarem śniegu.)
idiom
 1. buckle under
rzeczownik
 1. cave-in
  • załamanie się (np. oporu, osoby)
   After the cave-in of the resistance, we finished the project. (Po załamaniu się oporu, skończyliśmy projekt.)
   She resigned from a job after the cave-in. (Ona zrezygnowała z pracy po załamaniu się.)
 2. breaking
 3. imploding
 4. crumpling
 5. cracking
phrasal verb
 1. break down **
  • załamywać się (np. negocjacje, sojusz)
   Our negotiations broke down after they hired a new worker. (Nasze negocjacje załamały się po tym, jak zatrudnili nowego pracownika.)
   Their alliance with us will break down if the king dies. (Ich sojusz z nami się załamie, jeśli król umrze.)
czasownik
 1. tremble **