Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"sprzeciw" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzeciw" po polsku

sprzeciw

rzeczownik
 1. opposition ***   [niepoliczalny]
  The new law caused opposition in the society. (Nowa ustawa wywołała sprzeciw w społeczeństwie.)
  My mother said with opposition that I couldn't go abroad to work. (Moja mama stwierdziła ze sprzeciwem, że nie mogę jechać za granicę do pracy.)
 2. resistance ***
  • sprzeciw, przeciwstawianie się [tylko liczba pojedyncza]
   He met with his employees' resistance, so he had to increase the salaries. (On napotkał opór ze strony swoich pracowników, więc musiał zwiększyć pensje.)
   Your resistance is helpless here. (Twój sprzeciw jest tutaj bezsilny.)
 3. objection **
 4. veto **
  • weto, stanowczy sprzeciw, sprzeciw
   My parents put a veto on watching television for more than two hours each evening. (Moi rodzice zawetowali oglądanie telewizji przez więcej niż dwie godziny każdego wieczora.)
   The government could use its veto to block this proposal. (Rząd mógłby skorzystać z prawa weta, aby zablokować tę propozycję.)
 5. exception ***  
  The attorney took an exception to the court's ruling. (Prawnik wniósł sprzeciw wobec decyzji sądu.)
 6. revolt *
  • sprzeciw, bunt (przeciwko czemuś)
   He was responsible for organizing a peasant revolt in South America. (Był odpowiedzialny za organizowanie buntu chłopskiego w Ameryce Południowej.)
   The leaders of the revolt were harshly punished. (Liderzy buntu byli surowo ukarani.)
   zobacz także: disorder
 7. dissent *
 8. challenge *****
 9. caveat
 10. antagonism
 11. nay
  • sprzeciw (w głosowaniu)
 12. remonstrance
 13. demurrer
 14. demurral  
 15. demur
czasownik
 1. demur
  • odmawiać, sprzeciwiać (się)
   First he demurred but then he changed his mind. (Najpierw odmówił, ale później zmienił zdanie.)
czasownik
 1. object ****   [nieprzechodni]
  I objected to going to a park in cold weather. (Sprzeciwiłam się pójściu do parku w zimną pogodę.)
 2. resist ***
  • opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się [przechodni]
   Don't resist your mother! (Nie sprzeciwiaj się swojej matce!)
   I resisted the reform. I have my own opinions. (Sprzeciwiłem się reformie. Mam własne poglądy.)
   His offer wasn't attractive so I resisted it. (Jego oferta nie była atrakcyjna, więc ją odrzuciłem.)
 3. revolt *
  • sprzeciwiać się, buntować się
   They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries. (Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm.)
 4. cross , ****
  • sprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) [przechodni]
   Don't cross me. I am your boss, and I can fire you if I want to. (Nie sprzeciwiaj mi się. Ja jestem twoim szefem i mogę cię zwolnić, jeżeli zechcę.)
   The subject crossed the king. (Poddany sprzeciwił się królowi.)
 5. antagonize , antagonise BrE  
 6. remonstrate
 7. be in revolt
 8. repugn
 9. recalcitrate
 10. stickle
 11. reluct
czasownik
 1. oppose ***
  • sprzeciwić się, sprzeciwiać się [przechodni]
   My parents opposed my marriage to a younger man. (Moi rodzice sprzeciwili się mojemu małżeństwu z młodszym mężczyzną.)
   Public opinion in both countries opposes the war. (Opinia publiczna w obu krajach sprzeciwia się wojnie.)
 2. nix    AmE potocznie
 1. decide against doing something
phrasal verb
 1. object to something *
 2. go against something  
  The president of the city went against the further restriction of law. (Prezydent miasta sprzeciwiał się dalszemu zaostrzeniu przepisów.)
  A soldier mustn't go against his commander. (Żołnierz nie może się sprzeciwić swojemu dowódcy.)
 3. stand against something  
  She stands against such cruel treatment of animals. (Ona sprzeciwia się tak okrutnemu traktowaniu zwierząt.)
 4. stand out against something  
 1. combat something ***
 2. raise an objection to something  
phrasal verb
 1. stand up to somebody
czasownik
 1. outbrave  

powered by  eTutor logo