TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pobudzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pobudzić" po polsku

pobudzić

czasownik
 1. challenge *****
  • zmobilizować, pobudzić [przechodni]
   My parents challenge me to study better and better. (Moi rodzice mobilizują mnie, abym uczył się coraz lepiej.)
   My dreams challenge me to hard work. (Moje marzenia mobilizują mnie do ciężkiej pracy.)
   link synonim: stimulate
 2. energize AmE , energise BrE
 3. awaken *
 4. rouse
 5. excite *
  • pobudzić, pobudzać (np. system nerwowy) [przechodni]
   The doctors tried to excite her nervous system. (Doktorzy próbowali pobudzić jej system nerwowy.)
 6. invigorate
 7. actuate
 8. uprouse
phrasal verb
 1. hype up
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. encourage ****
  • pobudzać, sprzyjać (np. złemu zachowaniu) [przechodni]
   Lack of control encourages bad behaviour. (Brak kontroli sprzyja złemu zachowaniu.)
   I think these games encourage violence. (Myślę, że te gry pobudzają przemoc.)
   Our new boss encourages our personal growth. (Nasza nowa szefowa sprzyja naszemu rozwojowi osobistemu.)
 3. inspire ***
  • natchnąć, pobudzać, podsunąć [przechodni]
   He inspired me to start running. (On natchnął mnie, żeby zacząć biegać.)
   My teacher inspired me to take part in an international competition. (Mój nauczyciel natchnął mnie, abym wziął udział w międzynarodowym konkursie.)
 4. stimulate **
  • pobudzać (np. czyjeś zainteresowania), zachęcać (kogoś do czegoś) [przechodni]
   Teachers should ask questions which stimulate children to think. (Nauczyciele powinni zadawać takie pytania, które pobudzają dzieci do myślenia.)
   The book stimulated a discussion of the problem of emigration. (Książka pobudziła dyskusję o problemie emigracji.)
   link synonim: challenge
 5. stir , ***
  • pobudzać, poruszać, podniecać [przechodni]
   She is the kind of girl that can stir the emotions of a man. (Ona jest typem dziewczyny, która potrafi pobudzić emocje mężczyzny.)
   His words stirred the angry crowd. (Jego słowa poruszyły rozgniewany tłum.)
   Her speech stirred a lot of people. (Jej przemowa wzburzyła wielu ludzi.)
 6. activate *
 7. incite
 8. arouse *
 9. animate
 10. impel
 11. whet
 12. titillate
 13. revivify
 1. keep somebody awake