"ogólny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogólny" po polsku

ogólny

przymiotnik
 1. public ***** , publ. (skrót)
  • publiczny, ogólny
   This is a public place, you can't smoke here. (To miejsce publiczne, nie możesz tu palić.)
   I never use public toilets. (Nigdy nie korzystam z publicznych toalet.)
   przeciwieństwo: private
 2. general *****
  • ogólny (nie szczegółowy)
   I'm not into politics but I've a general idea on what's going on. (Nie interesuję się polityką, ale mam ogólne pojęcie co się dzieje.)
   They gave us only some general information about the problem. (Podali nam jedynie ogólne informacje o problemie.)
   link synonim: prevailing
  • ogólny, powszechny (dotyczący ogółu)
   What is your general impression? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie?)
   It's a very general statement. (To jest bardzo ogólne stwierdzenie.)
   In general, I think she did well. (Ogólnie, myślę że sobie dobrze poradziła.)
   link synonim: prevailing
  • ogólny (nie ograniczony)
   That's a very general topic. (To jest bardzo ogólny temat.)
   I asked him a general question and he chose to talk about this specific aspect. (Zadałem mu ogólne pytanie, a on zdecydował się mówić o tym konkretnym aspekcie.)
 3. overall ***
  • całkowity, ogólny
   His overall score was quite high. (Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.)
   What's your overall impression of him? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie o nim?)
   I was satisfied with the overall look of my painting. (Byłem zadowolony z ogólnego wyglądu mojego obrazu.)
   W tym znaczeniu "overall" występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: total
 4. broad ***
  • ogólny, szeroki (np. znaczenie, skojarzenie)
   The verb 'get' has a broad meaning. (Czasownik 'get' ma szerokie znaczenie.)
   I don't know if I can come, his invitation was broad. (Nie wiem, czy mogę przyjść, jego zaproszenie było ogólne.)
 5. generic *
 6. sweeping *
  • ogólny, ogólnikowy
   I conducted a sweeping analysis of the Polish economy. (Przeprowadziłem ogólną analizę polskiej gospodarki.)
 7. generalized , generalised BrE
 8. prevailing *  
  link synonim: general
 9. aggregate *
 10. general description
 11. broadbush
 12. across the board , także: across-the-board
 13. blanket **
  • całościowy, ogólny, powszechny
   The blanket cost of the house is 100 thousand dollars. (Całościowy koszt domu to 100 tysięcy dolarów.)
   Przymiotnik "blanket" używa się tylko przed rzeczownikami.

Powiązane zwroty — "ogólny"

przysłówek
ogólnie = generally +8 znaczeń
ogólnikowo = vaguely +1 znaczenie
inne
przymiotnik
niekonkretny (ogólny, nie wyróżniający się) = non-specific , także: nonspecific
rzeczownik
czasownik
idiom

"ogólny" — Słownik kolokacji angielskich

across the board kolokacja
 1. across przyimek + board rzeczownik = ogólny, powszechny
  Zwykła kolokacja

  You never want to see all those 2's across the board.

  Podobne kolokacje: