"moim zdaniem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "moim zdaniem" po polsku — Słownik angielsko-polski

moim zdaniem

 1. in my opinion , IMO  
  In my opinion he didn't treat you very well. (Moim zdaniem on nie potraktował cię zbyt dobrze.)
  In her opinion that explained everything. (Jej zdaniem to wszystko wyjaśniało.)
  In my humble opinion that was the show of the year. (Moim skromnym zdaniem to było przedstawienie roku.)
  IMO it's not such a bad idea. (Moim zdaniem, to nie jest taki głupi pomysł.)
  link synonim: to my mind
 2. in my book
 3. to my mind  
  link synonim: in my opinion
 4. it is my belief that , it is my view that
 5. the way I see it spoken , the way I see things spoken , to my way of thinking spoken  
idiom
 1. for my money   spoken
  For my money, Wayne puts on the best show in town. (Moim zdaniem, Wayne robi najlepszy show w mieście.)
  For my money, the choice is obvious. (Moim zdaniem, wybór jest oczywisty.)
rzeczownik
 1. opinion ****
  • opinia, zdanie, pogląd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   That is the common opinion, certainly. (To jest z pewnością powszechna opinia.)
   He has a higher opinion of you than you think. (On ma lepsze zdanie o tobie, niż ci się wydaje.)
   In my opinion, you shouldn't do it. (Moim zdaniem nie powinieneś tego robić.)
   Our opinions are divided. (Nasze opinie są podzielone.)
   link synonim: view
 2. view *****
  • pogląd, zdanie, opinia [COUNTABLE]
   In my view, you had a right to do it. (Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.)
   He rarely expresses his views in public. (On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.)
   She has strong views about religion. (Ona ma zdecydowane poglądy na temat religii.)
   link synonim: opinion
 3. sentence ***   [COUNTABLE]
  Find 10 mistakes in the sentences and correct them. (Znajdź 10 błędów w zdaniach i popraw je.)
  What does this sentence mean? (Co znaczy to zdanie?)
  He wrote just a few sentences explaining where he was. (Napisał tylko parę zdań wyjaśniających, gdzie był.)
 4. thought ****
  • zdanie, opinia [COUNTABLE]
   I don't care about your thoughts. (Nie obchodzą mnie twoje opinie.)
   Your thought is valuable. (Twoje zdanie jest cenne.)
 5. position *****
  • opinia, zdanie [COUNTABLE]
   Your position on the issue will be noted. (Panskie zdanie na ten temat zostanie odnotowane.)
   Everyone has a different position on that subject. (Każdy ma inne zdanie na ten temat.)
 6. proposition **
  • twierdzenie, zdanie [COUNTABLE]
   If we do not accept the proposition, the logic falls apart. (Jeżeli nie przyjmiemy tej tezy, cała logika się rozpada.)
 7. sentiment **
  • opinia, zdanie (na jakiś temat) formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Do you have a sentiment on this topic you would like to share? (Czy masz opinię na ten temat, którą chciałbyś się podzielić?)
   I respect your sentiment on this issue, but we need to proceed according to the plan. (Doceniam twoją opinię w tej sprawie, ale musimy postępować zgodnie z planem.)
 8. prequalification
 9. prequalifying
idiom
 1. tuppenceworth
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. pass , *****
  • zdawać (np. egzamin) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
   She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [INTRANSITIVE]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [INTRANSITIVE]
   You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
   She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)
czasownik
 1. fail ****
  • nie zdać, oblać (np. egzamin) [TRANSITIVE]
   We failed all our exams. (Oblaliśmy wszystkie nasze egzaminy.)
   I failed my driving test. (Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy.)
   przeciwieństwo: pass
 1. get a fail
 1. In my opinion...  
  In my view..., From my point of view...

Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!