KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"twierdzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "twierdzenie" po polsku

twierdzenie

rzeczownik
 1. statement ****
  • oświadczenie, komunikat, wypowiedź, twierdzenie [COUNTABLE]
   The company issued a statement concerning the cause of the explosion. (Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.)
   The professor used numerous documents to back up his statements. (Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenia.)
   link synonim: announcement
 2. claim *****
  • twierdzenie, zapewnienie [COUNTABLE]
   Claims about this product were completely false. (Zapewnienia dotyczącego tego produktu były całkowicie fałszywe.)
   You must reject these claims unless they are true. (Musisz odrzucić te twierdzenia, chyba że są prawdziwe.)
   There's little evidence to support these claims. (Jest mało dowodów, aby udowodnić te stwierdzenia.)
 3. proposition **
  • twierdzenie, zdanie [COUNTABLE]
   If we do not accept the proposition, the logic falls apart. (Jeżeli nie przyjmiemy tej tezy, cała logika się rozpada.)
 4. assertion * , także: assertation
  • twierdzenie, zapewnienie, obstawanie (przy czymś) [COUNTABLE]
   Fermat's mathematical assertion remained unconfirmed for over 350 years. (Twierdzenie matematyczne Fermata pozostało niepotwierdzone przez ponad 350 lat.)
 5. contention *  
  The statement which you brought up is not my contention. (Zdanie, które pan przytoczył, nie jest moim twierdzeniem.)
 6. affirmative ** , aff (skrót)
 7. theorem
 8. claiming
 9. predication
 10. porism  
 11. avernment  
 12. predicating
 13. postulating
 14. professing
 15. purporting
 16. pretending  
 17. maintaining
[2]“What did he say about the
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. claim *****
  • twierdzić, utrzymywać [TRANSITIVE]
   He claimed he wasn't there last night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
   She claimed that she had been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 3. argue ****
  • uzasadniać, argumentować, twierdzić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   How can you argue your proposition? (Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?)
   They argued for cutting public expenses. (Oni argumentowali za obcięciem wydatków publicznych.)
   She argues that we should leave the EU. (Ona twierdzi, że powinniśmy opuścić UE.)
 4. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [TRANSITIVE]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 5. contend **
  • twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie) [TRANSITIVE]
   Members of his family contend that he died from a heart attack. (Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.)
   He contends that the Earth is flat. (On utrzymuje, iż Ziemia jest płaska.)
 6. maintain ****
  • twierdzić, mówić formal [TRANSITIVE]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 7. find *****   [TRANSITIVE]
  She finds I'm not worthy of her. (Ona twierdzi, że nie jestem jej wart.)
  Mark finds that love is the most important thing in the world. (Mark twierdzi, iż miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie.)
 8. allege *
 9. affirm *
 10. profess
 11. postulate
 12. purport
 13. predicate
 14. hold , *****
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [TRANSITIVE]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
phrasal verb
 1. make someone out * , make yourself out , make something out *
 2. make out *

powered by  eTutor logo