"surowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "surowy" po polsku

surowy

The DPW Painting Challenge! - The Raw Meat Challenge
przymiotnik
 1. raw **
  • surowy (nieugotowany)
   I would never eat raw meat. (Nigdy nie zjadłbym surowego mięsa.)
   Don't eat this corn raw! (Nie jedz tej kukurydzy na surowo!)
 2. strict **
  • surowy, wymagający, rygorystyczny
   expecting people to obey rules
   Her parents are very strict. (Jej rodzice są bardzo surowi.)
   My English teacher is strict. (Mój nauczyciel angielskiego jest wymagający.)
   I am strict because I love you. (Jestem surowy, ponieważ cię kocham.)
   przeciwieństwo: lax
 3. harsh **
  • brutalny, okrutny, surowy (nieprzyjemny i niesprawiedliwy, np. los, kara)
   We live in a harsh world. (Żyjemy w okrutnym świecie.)
   Life is harsh sometimes, you have to be tough. (Życie czasem jest brutalne, musisz być twardy.)
   He received a harsh punishment. (On otrzymał surową karę.)
   link synonim: cruel
  • srogi, surowy (zimny, nieprzyjemny lub niebezpieczny, o warunkach lub klimacie)
   This tree can grow in a harsh climate. (To drzewo może rosnąć w surowym klimacie.)
   This family is living in harsh conditions. (Ta rodzina żyje w surowych warunkach.)
   przeciwieństwo: mild
 4. stark *
  • surowy (o wyglądzie czegoś), prosty (o dekoracji)
   This decoration is really stark. You should add some flowers. (Ta dekoracja jest naprawdę prosta. Powinnaś dodać trochę kwiatów.)
   I like the stark decor of this room. (Podoba mi się surowy wystrój tego pokoju.)
   The stark landscape of the mountains amazed me. (Surowy krajobraz gór zadziwił mnie.)
 5. fierce **
  • dziki, agresywny, zaciekły, zajadły, srogi, surowy (bardzo zły)
   My anger at her was fierce. (Mój gniew na nią był dziki.)
   The beast was fierce and terrifying. (Bestia była agresywna i przerażająca.)
   My father has a fierce look. (Mój ojciec ma surowe spojrzenie.)
   The weather in this region is very fierce. (Pogoda w tym rejonie jest bardzo sroga.)
 6. severe ***
  • srogi, surowy (kara, krytycyzm)
   The punishment was too severe, you should apologize to your children. (Kara była zbyt sroga, powinieneś przeprosić swoje dzieci.)
   It was a severe criticism, I don't agree with your opinion. (To był surowy krytycyzm, nie zgadzam się z twoją opinią.)
   przeciwieństwo: lenient
  • surowy (osoba)
   She is a severe teacher, children don't like her. (Ona jest surową nauczycielką, dzieci jej nie lubią.)
  • surowy, prosty (np. dekoracja)
   Does this severe decoration appeal to you? (Czy ta surowa dekoracja ci się podoba?)
 7. tight **
  • surowy, ostry (np. kontrola, dyscyplina)
   My upbringing was tight, I had too many prohibitions. (Moje wychowanie było surowe, miałem za dużo zakazów.)
   Tight criticism will be good for him. (Surowa krytyka będzie dla niego dobra.)
 8. rigid *
 9. hard , *****
  • twardy, surowy
   You don't have to be so hard on her. (Nie musisz być dla niej taki surowy.)
   My teacher is very hard - all pupils are afraid of him. (Mój nauczyciel jest bardzo twardy - wszyscy uczniowie się go boją.)
 10. stern *
  • srogi (o tonie głosu), nieugięty (o osobie), surowy (o spojrzeniu)
   He gave me his most stern look. (On rzucił mi swoje najbardziej surowe spojrzenie.)
   link synonim: severe
   zobacz także: stern-faced
 11. rigorous *
 12. relentless *
 13. stringent
 14. rugged * , także: ruggish
 15. steely
  • surowy (głos), stalowy (wzrok), z żelaza (o nerwach)
   I was scared of his steely voice. (Bałem się jego surowego głosu.)
   He must have steely nerves. (On musi mieć nerwy z żelaza.)
 16. crude *
  • surowy, nieopracowany
   This is a crude prototype, but it shows the basic principle of operation. (To nieopracowany prototyp, ale przedstawia podstawową zasadę działania.)
 17. spartan
 18. austere
 19. inhospitable
  • niegościnny, surowy (np. klimat, pogoda)
   Siberia is inhospitable to human settlement. (Syberia jest niegościnna dla ludzkich osad.)
 20. barren
 21. rough **
  • surowy, nieobrobiony
   Don't eat this meat, it's rough! (Nie jedz tego mięsa, jest surowe!)
   I don't like rough vegetables. (Nie lubię surowych warzyw.)
 22. heavy-handed
 23. gaunt
 24. pitiless
 25. intemperate
 26. censorious
 27. weather-beaten , także: weatherbeaten
  • surowy (krajobraz)
 28. unleavened
 29. unsmoked
 30. Rhadamanthine
 31. hard-handed
 32. inclement
 33. jack-booted , także: jackbooted

Powiązane zwroty — "surowy"

rzeczownik
surowiec = raw material , RM (skrót) +2 znaczenia
surowość = severity +22 znaczenia
surowica = serum +3 znaczenia
muzyka garażowa (surowy, energiczny rock kojarzony z amatorskimi, "garażowymi" zespołami) = garage
surówka = crude steel +2 znaczenia
przysłówek
surowo = strictly +10 znaczeń
nadmiernie (np. surowy, długi, kosztowny) = excessively
przymiotnik

powered by  eTutor logo