ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"wymagający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymagający" po polsku — Słownik angielsko-polski

wymagający

przymiotnik
 1. tough **** , także: teugh Scottish English
  • trudny, wymagający
   This is a tough decision. (To jest trudna decyzja.)
   It was a tough time for her. (To był dla niej trudny okres.)
 2. strict **
  • surowy, wymagający, rygorystyczny
   expecting people to obey rules
   Her parents are very strict. (Jej rodzice są bardzo surowi.)
   My English teacher is strict. (Mój nauczyciel angielskiego jest wymagający.)
   I am strict because I love you. (Jestem surowy, ponieważ cię kocham.)
   przeciwieństwo: lax
 3. particular ****
  • wybredny, grymaśny, wymagający (o osobie)
   Sue is very particular about music. (Sue jest bardzo wybredna odnośnie muzyki.)
   My son is very particular when it comes to food. (Mój syn jest bardzo wybredny jeśli chodzi o jedzenie.)
   I'm not very particular about food - I can eat almost everything. (Nie jestem wymagający, jeśli chodzi o jedzenie - mogę zjeść prawie wszystko.)
   W tym znaczeniu "particular" używamy bez rzeczownika.
 4. demanding  
  This sleeping bag is suitable for demanding weather conditions. (Ten śpiwór jest odpowiedni na wymagające warunki pogodowe.)
 5. tall ***
  • trudny, wymagający informal
   I helped her with a tall math task. (Pomogłem jej z trudnym zadaniem matematycznym.)
   It was a tall exam but I think I'll pass. (To był wymagający egzamin, ale myślę, że zdam.)
 6. exacting
 7. discerning
 8. fastidious
 9. high-maintenance
 10. exigent
  • wymagający (np. nauczyciel)
 11. blate  
 12. involving
 13. toughish
czasownik
 1. want *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [TRANSITIVE]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
 2. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [TRANSITIVE]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 3. require *****
 4. need *****   [TRANSITIVE]
  This room needs repainting. (Ten pokój wymaga odmalowania.)
  Your talent needs a lot of hard work. (Twój talent wymaga wiele ciężkiej pracy.)
 5. demand ****
  • wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna) [TRANSITIVE]
   Work demands dedication. (Praca wymaga poświęcenia.)
   Sometimes happiness demands sacrifice. (Czasem szczęście wymaga poświęcenia.)
 6. exact **
  • wymagać, wymuszać formal
   I exact loyalty from my employees. (Wymagam lojalności od moich pracowników.)
   Their job exacts a lot of attention. (Ich praca wymaga wiele uwagi.)
   The kidnapper exacted a ransom from them. (Porywacz wymusił od nich okup.)
 7. take *****
  • wymagać (gdy coś wymaga czasu, wysiłku, itp.), zabierać, zajmować
   It shouldn't take you more than a few minutes. (To nie powinno ci zabrać więcej niż kilka minut.)
   It will take a plumber to fix it. (Potrzeba będzie hydraulika, aby to naprawić.)
   How much time does it take to shave a really long beard? (Ile czasu zajmuje zgolenie bardzo długiej brody?)
   link synonim: require
 8. necessitate
 9. enjoin
 10. prerequire
 1. be in need of something

Powiązane zwroty — "wymagający"

rzeczownik
wymóg = requirement , req. (skrót) +2 znaczenia
wymaganie = expectation +6 znaczeń
zarzut (wymagający rozstrzygnięcia) = taunter
przymiotnik
inne
czasownik