TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"powiększenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiększenie" po polsku

powiększenie

rzeczownik
 1. increase ****
  • powiększenie, wzrost, przyrost [policzalny lub niepoliczalny]
   The government announced another tax increase. (Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.)
   There was an increase by 20% in 2005. (W 2005 nastąpił przyrost o 20%.)
   She has noticed an increase of spam. (Ona zauważyła wzrost ilości spamu.)
   przeciwieństwo: decrease
 2. enlargement
  • powiększenie (zdjęcia)
   He ordered an enlargement of the photo. (On zamówił powiększenie zdjęcia.)
 3. zoom *
 4. augmentation ,
 5. blow-up
  • powiększenie (fotografii)
 6. aggrandizement
 7. quintuplicating
 8. ampliation
czasownik
 1. extend ***
 2. zoom in  
 3. quintuplicate
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. bulk something out
czasownik
 1. expand ***
 2. add *****   [przechodni]
  To add the picture click the left button. (Aby powiększyć obraz, należy kliknąć lewy przycisk.)
  The agent added the photo so that he could see the face of the murderer. (Agent powiększył zdjęcie, aby zobaczyć twarz mordercy.)
 3. compound **
 4. enlarge *  
  Could you enlarge this picture? (Czy mógłbyś powiększyć to zdjęcie?)
 5. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 6. widen *
 7. heighten *
 8. augment ,
 9. amplify
 10. accrue
 11. supersize
 12. aggrandize AmE , aggrandise BrE
phrasal verb
 1. add to something ***
 2. bring something up , bring up something **
 3. blow something up , blow up something *
  • powiększać coś (np. zdjęcie)
   Blow the picture up, please, I want to see the details. (Powiększ to zdjęcie, proszę. Chcę zobaczyć szczegóły.)
   We saw him in the upper corner of the picture after we blew it up. (Zobaczyliśmy go w górnym rogu zdjęcia po tym, jak je powiększyliśmy.)

Powiązane zwroty — "powiększenie"

przymiotnik
wielki = big +14 znaczeń
idiom
rzeczownik
określnik
czasownik
zwiększać = increase +6 znaczeń
phrasal verb
zwiększać = turn up +2 znaczenia