PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"rozwijać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwijać się" po polsku

rozwijać się

czasownik
 1. expand ***
  • zwiększać, powiększać, powiększać się, rozwijać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Not only did we survive the crisis but also expanded our company. (Nie tylko przetrwaliśmy kryzys, ale też rozwinęliśmy naszą firmę.)
   Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years. (Populacja Afryki powiększyła się ekspresowo w ostatnich 30 latach.)
   link synonim: increase
 2. evolve **
  • rozwijać się, ewoluować, zmieniać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to change gradually, to develop
   Humanity will always find a way to evolve. (Ludzkość zawsze znajdzie sposób, by się rozwijać.)
   Technology evolves so quickly. (Technologia rozwija się tak szybko.)
 3. advance ***
 4. progress ***
  • rozwijać się (sytuacja) [INTRANSITIVE]
   The situation is progressing in our favour. (Sytuacja rozwija się na naszą korzyść.)
   Let's see how the situation progresses. (Zobaczmy jak ta sytuacja się rozwinie.)
 5. unfold **
  • roztaczać się (o widoku), rozwijać się (o fabule), toczyć się (o akcji) [INTRANSITIVE]
   A stunning view unfolded in front of our eyes. (Niesamowity widok roztaczał się przed naszymi oczami.)
   The plot unfolds too slow in this book. (Fabuła rozwija się za wolno w tej książce.)
   The action of the movie unfolds in Madrid. (Akcja filmu toczy się w Madrycie.)
 6. develop ***** , także: develope old use
  • rozwijać się (choroba) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We are not happy with how his illness develops. (Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak jego choroba się rozwija.)
   The disease can't develop forever! (Ta choroba nie może się rozwijać w nieskończoność!)
 7. simmer *
  • rozwijać się (o problemie), stopniowo przybierać na sile
   Their anger has been simmering for weeks, so they can go on strike any time. (Ich złość od tygodni przybiera na sile, więc mogą pójść na strajk w każdej chwili.)
 8. sprout *
  • wyrastać (o liściach), rozwijać się (o pączkach)
   The trees sprout their buds in spring. (Drzewa rozwijają pąki na wiosnę.)
 9. grow , *****
 10. implant **
 11. be on the move  
 12. come *****   [INTRANSITIVE]
 13. unroll
  • rozwijać się, roztaczać się, odsłaniać się
   An amazing view of the jungle unrolled in front of us. (Niesamowity widok dżungli roztoczył się przed nami.)
   I couldn't believe what unrolled before the cameras. (Nie mogłem uwierzyć w to, co odsłoniło się przed kamerami.)
 14. incubate
 15. burgeon , także: bourgeon
 16. expatiate
 17. untwist
  • rozwijać się (np. z rolki)
phrasal verb
 1. move on **  
  Our company has to move on and become more popular. (Nasza firma musi się rozwijać i stać się bardziej popularna.)
  She believes that their business will move on. (Ona wierzy, że ich biznes się rozwinie.)
 2. put forth something
 3. go on *****
 4. furl out
Daytime roll out of the red rolls out the red carpet
czasownik
 1. develop ***** , także: develope old use
  • rozwijać, rosnąć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   A short story eventually developed into a full-scale novel. (Krótkie opowiadanie w końcu rozwinęło się do pełnej powieści.)
   The exercise is designed to develop the shoulder and back muscles. (Ćwiczenie jest opracowane do rozwijania mięśni ramion i pleców.)
  • opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) [TRANSITIVE]
   The inventor developed a unique method of making ice cream. (Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.)
   Scientists have developed a new drug for this disease. (Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.)
   He has developed his own style of writing. (On wypracował swój własny styl pisania.)
   I will develop this idea in the body of my thesis. (Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.)
   Could you develop your idea? (Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?)
   I think I like your idea. I want to know more - develop it. (Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.)
  • rozwijać (uczucie) [TRANSITIVE]
   Their feeling developed for a year. (Ich uczucie rozwijało się przez rok.)
   Our love developed very quickly. (Nasza miłość rozwinęła się bardzo szybko.)
  • rozwijać (umiejętności) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm looking for a job which will enable me to develop my skills. (Szukam pracy, która umożliwi mi rozwinięcie moich umiejętności.)
   You need to practice more if you want to develop your skills. (Musisz więcej ćwiczyć, jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności.)
 2. build ***** , build up **
  • rozwijać (np. karierę) [TRANSITIVE]
   He built his career on his education. (On rozwinął swoją karierę dzięki swojej edukacji.)
 3. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 4. unfold **
  • rozkładać (np. mapę), rozpakowywać (zawiniątko), rozwijać (zwitek czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He unfolded the map on the table. (On rozłożył mapę na stole.)
   Unfold the umbrella, it's raining. (Rozłóż parasol, pada.)
   They unfolded the flag and hung it. (Oni rozwinęli flagę i powiesili ją.)
   She decided to unfold the bundle and saw a golden ring. (Ona zdecydowała się rozpakować zawiniątko i zobaczyła złoty pierścionek.)
 5. forward ****
  • rozwijać (np. karierę)
   She wants to forward her career. (Ona chce rozwinąć swoją karierę.)
   I focused on forwarding my art. (Skupiłem się na rozwijaniu mojej sztuki.)
 6. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [TRANSITIVE]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 7. flower , ***
 8. cultivate *
 9. unfurl
 10. amplify
 11. unwrap
 12. unwind
 13. germinate
 14. unroll
  • rozwijać, roztaczać, odsłaniać
   I unrolled the carpet in the living room. (Rozwinąłem dywan w dużym pokoju.)
   She decided to unroll her sleeping-bag outside the tent. (Ona zdecydowała rozwinąć swój śpiwór przed namiotem.)
 15. explicate
 16. open , *****
  • rozwijać, rozkładać (np. parasol, mapę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I got wet because I couldn't open the umbrella. (Zmokłem, bo nie potrafiłem rozłożyć parasola.)
   Open the map to see where we are. (Rozwiń mapę, aby zobaczyć gdzie jesteśmy.)
   I can't open my umbrella, it is stuck. (Nie mogę otworzyć mojej parasolki, zacięła się.)
 17. uncoil
 18. unreel
 19. unwarp
 20. roll-out , rollout
 21. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. roll something out
  • rozwijać (rulon)
   The herald rolled the parchment out and read the king's words. (Herald rozwinął pergamin i odczytał słowa króla.)
 3. brew up
phrasal verb
 1. reel out

"rozwijać się" — Słownik kolokacji angielskich

develop arthritis kolokacja
 1. develop czasownik + arthritis rzeczownik = rozwijać się (artretyzm)
  Luźna kolokacja

  I developed minor arthritis, but if it makes a kid's day, great.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo