"powiększać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiększać się" po polsku

czasownik
 1. expand ***
  • zwiększać, powiększać, powiększać się, rozwijać się [przechodni/nieprzechodni]
   Not only did we survive the crisis but also expanded our company. (Nie tylko przetrwaliśmy kryzys, ale też rozwinęliśmy naszą firmę.)
   Africa's population has expanded rapidly in the last 30 years. (Populacja Afryki powiększyła się ekspresowo w ostatnich 30 latach.)
   link synonim: increase
 2. widen *

powiększać się

czasownik
 1. augment ,
 2. accrue
 3. wax *
 4. greaten   dawne użycie
 5. swaffle wulgarnie
czasownik
 1. extend ***
 2. zoom in  
 3. quintuplicate
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. bulk something out
phrasal verb
 1. add to something ***
 2. bring something up , bring up something **
czasownik
 1. add *****   [przechodni]
  To add the picture click the left button. (Aby powiększyć obraz, należy kliknąć lewy przycisk.)
  The agent added the photo so that he could see the face of the murderer. (Agent powiększył zdjęcie, aby zobaczyć twarz mordercy.)
 2. compound **
 3. enlarge *  
  Could you enlarge this picture? (Czy mógłbyś powiększyć to zdjęcie?)
 4. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 5. heighten *
 6. augment ,
 7. amplify
 8. accrue
 9. supersize
 10. aggrandize American English , aggrandise British English
phrasal verb
 1. blow something up , blow up something *
  • powiększyć, powiększać (np. zdjęcie)
   Blow the picture up, please, I want to see the details. (Powiększ to zdjęcie, proszę. Chcę zobaczyć szczegóły.)
   We saw him in the upper corner of the picture after we blew it up. (Zobaczyliśmy go w górnym rogu zdjęcia po tym, jak je powiększyliśmy.)

Powiązane zwroty — "powiększać się"

przymiotnik
wielki = big +16 znaczeń
idiom
rzeczownik
określnik
zaimek
czasownik
zwiększać = increase +6 znaczeń
phrasal verb

powered by  eTutor logo