"rozszerzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozszerzenie" po polsku

rozszerzenie

rzeczownik
 1. enhancement *
  • poprawa, rozszerzenie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie
   Only in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential. (Tylko w ten sposób - dzięki zwiększeniu roli i wkładu poszczególnych pracowników - rynek może osiągnąć swój potencjał.)
   Your intelligence enhancement work was brilliant. (Twoja praca dotycząca rozwijania inteligencji była genialna.)
 2. extension **
  • rozszerzenie, rozciągnięcie
   Military power was only an extension of the political will. (Władza wojskowa była tylko rozszerzeniem woli politycznej.)
  • rozszerzenie (na końcu nazwy pliku komputerowego) termin techniczny [policzalny]
   Be sure to check if file's extension is right, or the program won't run it. (Proszę się upewnić czy rozszerzenie pliku jest właściwie, inaczej program go nie uruchomi.)
 3. flare *
  • rozszerzenie (np. materiału w sukience)
   This shirt needs a flare. (Ta koszulka potrzebuje rozszerzenia.)
 4. amplification
 5. add-on
 6. spreading
 7. aggrandizement
 8. dilatation , dilation
 9. expansion pack
  • rozszerzenie (do gry komputerowej)
 10. ectasia , ectasis
 11. plugin , plug-in , add-in , także: addin , także: addon , także: add-on , także: snap-in , także: snapin
 12. ampliation
czasownik
 1. extend ***
 2. broaden *
 3. flare *  
 4. spread ****
  • rozłożyć (ramiona), rozszerzyć (nogi) [przechodni]
   He spread his arms, telling us there is nothing more he could do. (Rozłożył ramiona, mówiąc nam, że nie ma nic więcej, co mógłby zrobić.)
   Don't spread your legs while doing this exercise. (Nie rozszerzaj nóg wykonując to ćwiczenie.)
 5. upsize  
czasownik
 1. widen *
 2. stretch ***
 3. expand ***
 4. amplify
 5. upgrade **
 6. aggrandize American English , aggrandise British English
 7. enwiden
 8. broaden *
  • poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach)
   People say that travel broadens the mind. (Ludzie mówią że podróże kształcą.)
   I think this lecture broadened my horizons significantly. (Uważam, że ten wykład znacząco poszerzył moje horyzonty.)
phrasal verb
 1. open out
czasownik
 1. broaden out
czasownik
 1. dilate
 2. flare out

"rozszerzenie" — Słownik kolokacji angielskich

expansion pack kolokacja
 1. expansion rzeczownik + pack rzeczownik = rozszerzenie (do gry komputerowej)
  Bardzo silna kolokacja

  One level of its expansion pack, however, is set in a western frontier town.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo