"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search czasownik

search + rzeczownik
Kolokacji: 52
search one's face • search one's UK Database • search one's memory • search one's home • search one's apartment • ...
czasownik + search
Kolokacji: 23
begin searching • start searching • continue searching • skip to search • keep searching • go searching • continue to search • ...
search + przyimek
Kolokacji: 38
search for • search out • search through • search among • search by • ...
search + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
search frantically • desperately search • thoroughly searched • search carefully • search further • ...

search rzeczownik

rzeczownik + search
Kolokacji: 58
job search • Google search • Web search • video search • Internet search • talent search • computer search • ...
search + rzeczownik
Kolokacji: 84
search engine • search warrant • search box • search party • search committee • search term • search result • search option • ...
search + czasownik
Kolokacji: 48
search continues • search reveals • search begins • search leads • search takes • search finds • search goes • search returns • ...
czasownik + search
Kolokacji: 42
continue one's search • perform a video search • conduct a search • resume one's search • begin a search • ...
przymiotnik + search
Kolokacji: 158
quick search • thorough search • long search • unreasonable search • extensive search • nationwide search • fruitless search • ...
przyimek + search
Kolokacji: 15
against searches • during the search • in the search • on a search • about the search • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.