"search" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

search czasownik

search + rzeczownik
Kolokacji: 52
search one's face • search one's UK Database • search one's memory • search one's home • search one's apartment • ...
czasownik + search
Kolokacji: 23
begin searching • start searching • continue searching • skip to search • keep searching • go searching • continue to search • ...
search + przyimek
Kolokacji: 38
search for • search out • search through • search among • search by • ...
search + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
search frantically • desperately search • thoroughly searched • search carefully • search further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.