ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. highly paid = bardzo zapłacić highly paid
2. pay dearly = drogo zapłać pay dearly
3. actually pay = faktycznie zapłać actually pay
4. paid directly = zapłacić bezpośrednio paid directly
5. pay handsomely = bardzo się opłacać pay handsomely
6. well paid = dobrze zapłacić well paid
7. pay later = płacić z opóźnieniem pay later
8. generally pay = ogólnie zapłać generally pay
9. eventually pay = ostatecznie zapłać eventually pay
10. poorly paid = ubogo zapłacony poorly paid
11. fully paid = pełnopłatny fully paid
12. pay extra = dopłacać, dopłacić pay extra
13. simply pay = po prostu zapłać simply pay
14. no longer pay = już płaca no longer pay
15. once pay = kiedyś zapłać once pay
16. pay twice = zapłać dwa razy pay twice
17. finally pay = w końcu zapłać finally pay
18. normally pay = zwykle zapłać normally pay
19. gladly pay = chętnie zapłać gladly pay
20. better pay = lepsza płaca better pay
21. immediately pay = natychmiast zapłać immediately pay
22. pay annually = zapłać rocznie pay annually
23. regularly pay = regularnie zapłać regularly pay
24. pay off handsomely = przynieść spory zysk pay off handsomely
25. partly paid = częściowo zapłacić partly paid
26. hardly pay = ledwie zapłać hardly pay
27. barely pay = ledwie zapłać barely pay
28. pay promptly = zapłacić natychmiast pay promptly
29. pay heavily = zapłać ciężko pay heavily

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.