"popierający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popierający" po polsku

popierający

przymiotnik
 1. supportive **
  • oddany, ofiarny, popierający
   Tom is very supportive of our cause. (Tom jest bardzo oddany naszej sprawie.)
   I've never known a more supportive person than Sam. (Nigdy nie poznałem bardziej ofiarnej osoby niż Sam.)
 2. slanted
czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 3. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 4. endorse ** , także: indorse
  • udzielać poparcia, popierać, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [przechodni]
   I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
   I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
   The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)
 5. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 6. follow , *****   [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 7. stand behind *
 8. concur
 9. underpin
 10. preapprove
phrasal verb
 1. back up **
 1. give countenance  
obrazek do "have someone's back" po polsku
idiom
 1. have someone's back ** , have got someone's back , got someone's back , także: got someone's six potocznie
phrasal verb
 1. back somebody up *
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
 1. be in support of something
czasownik
 1. favour BrE , favor AmE ***
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

powered by  eTutor logo