BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"plan go" — Słownik kolokacji angielskich

plan go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan przejdź
 1. plan czasownik + go czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  For a long time we planned to run away and go on the stage.

  Podobne kolokacje:

"plan go" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plan go" po polsku

Detailed Programme Universal City Vision Plan
rzeczownik
 1. programme British English , program American English *****
  • projekt, plan, program
   Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
   What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
   It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
   zobacz także: plan
 2. project *****
  • projekt, plan [COUNTABLE]
   I'm working on my new project. (Pracuję nad moim nowym projektem.)
   Would you like to work with me on that project? (Czy chciałbyś pracować ze mną nad tym projektem?)
   My next project is to buy a new computer. (Moim następnym planem jest kupienie nowego komputera.)
   link synonim: design
 3. plan *****
  • plan (zamierzenie) [COUNTABLE]
   Have you got any plans for the weekend? (Czy masz jakieś plany na weekend?)
   Maybe we can come up with a plan. (Może uda nam się obmyślić jakiś plan.)
   link synonim: aim
   zobacz także: purpose
  • plan (szczegółowy opis działania) [COUNTABLE]
   I will need a detailed plan of our actions. (Będę potrzebował szczegółowego planu naszej akcji.)
   Your lesson plan did not include this topic. (Pański plan lekcji nie zawierał tego tematu.)
   zobacz także: schedule, scheme, programme, formula
  • mapa, plan (np. miasta) [COUNTABLE]
   This building isn't on the city plan. (Tego budynku nie ma na mapie miasta.)
   This city is so huge - we need a plan! (To miasto jest tak ogromne - potrzebujemy mapy!)
   zobacz także: plot, system
 4. course , *****
  • kierunek, plan [COUNTABLE]
   This inconvenience will not disrupt the course of our actions. (Ta niedogodność nie zakłóci kierunku naszych działań.)
   Some things have changed and we had to take a different course. (Niektóre rzeczy się zmieniły i musieliśmy powziąć nowy plan.)
   zobacz także: way
 5. arrangement ***
  • ustalenie, plan [COUNTABLE]
   The house can be seen at other times by special arrangement. (Można oglądać dom w innym terminie za wyjątkowym ustaleniem.)
   We have to change our arrangements because of some unexpected problems. (Musimy zmienić nasze plany z powodu niespodziewanych problemów.)
 6. scheme **
  • plan, intryga, spisek (np. jak szybko się wzbogacić) [COUNTABLE]
   He came up with a crazy scheme to get rich quickly. (Wymyślił szaloną intrygę jak szybko się wzbogacić.)
   Is this your crazy scheme? It won't work. (To jest twój szalony plan? To nie zadziała.)
  • schemat (np. organizacji informacji), plan [COUNTABLE]
   zobacz także: plan
 7. set *****
  • plan (np. filmowy) [COUNTABLE]
   The actors gathered on the set waiting for instructions. (Aktorzy zebrali się na planie filmowym czekając na instrukcje.)
   The set was decorated in exotic flowers. (Plan filmowy był ozdobiony egzotycznymi kwiatami.)
 8. layout *
 9. blueprint *
  • plan, strategia
   China is merely following the globalist blueprint for the world. (Chiny jedynie podążają za globalistycznym planem dla świata.)
 10. plot ***
 11. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 12. brainchild
 13. schematic
 14. designment
 15. rede
idiom
 1. dead duck

powered by  eTutor logo