"naciskać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naciskać" po polsku

naciskać

czasownik
 1. press *****
  • naciskać, przyciskać (klawisz) [TRANSITIVE]
   Press any key to continue. (Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.)
   Press the "Delete" key to remove the data. (Naciśnij klawisz "Delete", aby usunąć dane.)
   Did you press the right key? (Czy nacisnąłeś odpowiedni klawisz?)
 2. pressure , ****
  • naciskać, zmuszać, przymuszać [TRANSITIVE]
   They pressured us into signing this contract. (Oni zmusili nas do podpisania tego kontraktu.)
   My mom pressured me into taking ballet classes. (Moja mama zmusiła mnie do chodzenia na lekcje baletu.)
 3. push ****
  • naciskać, wcisnąć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Don't push the red button! (Nie naciskaj czerwonego guzika!)
   Push the green button if you want to answer the phone. (Wciśnij zielony guzik, jeśli chcesz odebrać telefon.)
 4. thrust **
  • przeć, naciskać, forsować [TRANSITIVE]
   We have to thrust forward and capture the enemy base. (Musimy przeć do przodu i przejąć bazę przeciwnika.)
 5. prompt **   [INTRANSITIVE]
  "Can you say a little more?" she prompted. ("Możesz powiedzieć coś więcej?", naciskała.)
 6. crowd ****
  • naciskać, ponaglać (np. kogoś swoimi prośbami) American English [TRANSITIVE]
   Please don't crowd me. I am doing my best. (Proszę cię, nie ponaglaj mnie. Staram się jak najlepiej.)
   If you keep crowding me, I will definitely refuse. (Jeżeli będziesz mnie cały czas naciskał, na pewno odmówię.)
 7. depress
  • naciskać (np. sprzęgło, dźwignię) formal
 8. pressurize , pressurise British English
 9. jawbone
 1. apply pressure , exert pressure
phrasal verb
 1. jam on
czasownik
 1. push ****
czasownik
 1. flick *

"naciskać" — Słownik kolokacji angielskich

exert pressure kolokacja
 1. exert czasownik + pressure rzeczownik = naciskać, wywierać nacisk
  Bardzo silna kolokacja

  One individual country should not be able to stop action and in so doing exert pressure on the rest of the Union.

  Podobne kolokacje:
apply pressure kolokacja
 1. apply czasownik + pressure rzeczownik = naciskać, wywierać nacisk
  Bardzo silna kolokacja

  I applied more pressure to the back of his hand despite my pain.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo