"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(3) well, most, simply
Kolokacji: 3
(4) best, better
Kolokacji: 2
(5) sure, evidently, surely
Kolokacji: 3
1. sure like = pewny tak jak sure like
2. evidently like = wyraźnie lubić evidently like
  • He evidently liked his work, tedious as it seemed, and was conscientious.
  • The dragon hesitated, evidently not liking this, but then got moving.
  • I observed that she handled my hat as if used to such work, and evidently liked to do it.
  • He evidently liked me, and he tried to meet me.
  • Someone up there evidently likes Mozart, as do a lot of people down here.
  • He evidently liked being Number One, and practiced hard to stay there.
  • He evidently liked to talk, but his topics became him.
  • My aunt evidently liked the offer, though she was delicate of accepting it.
  • She evidently liked him, but was shy because she wasn't pretty.
  • That should be easy for her, since she evidently likes you.
3. surely like = na pewno lubić surely like
(6) clearly, definitely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.