"like America" — Słownik kolokacji angielskich

like America kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak Ameryka
  1. like czasownik + America rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People who called in would say if you don't like America, leave it.

    Podobne kolokacje: