"surely like" — Słownik kolokacji angielskich

surely like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na pewno lubić
  1. like czasownik + surely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "He surely liked you, to leave all this ranch to you."

    Podobne kolokacje: