"like men" — Słownik kolokacji angielskich

like men kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the man
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak ludzie
  1. like czasownik + man rzeczownik
    Silna kolokacja

    I don't like the man but he certainly knows how to do business.

    Podobne kolokacje: