"like competition" — Słownik kolokacji angielskich

like competition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak konkurencja
  1. like czasownik + competition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Venice, aware of its major economic and military power, didn't like competition of other maritime cities in the Adriatic.

    Podobne kolokacje: