"like one's friends" — Słownik kolokacji angielskich

like one's friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś przyjaciele
  1. like czasownik + friend rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are one or two pretty stories that she would not like her friends to read in the newspapers.

    Podobne kolokacje: