"like snakes" — Słownik kolokacji angielskich

like snakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak węże
  1. like czasownik + snake rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Bernard, who likes snakes more than women, demurs.

    Podobne kolokacje: