"like Americans" — Słownik kolokacji angielskich

like Americans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak Amerykanie
  1. like czasownik + American rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stop spending money to help folks that do not like Americans.

    Podobne kolokacje: