BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. break ranks = łamać szeregi (zachowywać się odmiennie od oczekiwań) break ranks
  • We broke ranks without any clear idea of our situation.
  • Many started to break ranks and rush across the field.
  • He says one of his descendants down the line will want to break ranks.
  • They advised their leaders to break ranks with the French.
  • In a moment they had broken ranks and started running towards us.
  • Conservative Democrats have broken ranks before on the tax issue.
  • "There was no compelling reason for them to break ranks."
  • Two other teachers broke ranks with their colleagues and told the judge they would return to work.
  • Only then, in the shock of the open air at last, did we break ranks and go our separate ways.
  • The rest broke rank, making the line curve around her.
7. break camp = zwinąć obóz break camp
8. break contact = wyjść z trudnej sytuacji\, zanim będzie ona jeszcze gorsza break contact
9. break things = rzeczy przerwy break things
10. break bread = przerwa chleb break bread
11. break taboos = tabu przerwy break taboos
14. break one's neck = zaharowywać się, urabiać się po łokcie break one's neck
17. break one's back = zaharowywać się, urabiać się po łokcie break one's back
18. break one's nose = rozbijać czyjś nos break one's nose
19. break one's ankle = złam nogę w kostce break one's ankle
22. break one's hold = rozbijać czyjś uścisk break one's hold
23. break one's hand = rozbijać czyjś ręka break one's hand
24. break one's word = nie dotrzymać słowa break one's word
26. break one's wrist = rozbijać czyjś nadgarstek break one's wrist
27. break one's grip = rozbijać czyjś chwyt break one's grip
28. break one's oath = rozbijać czyjś przysięga break one's oath
30. break one's jaw = rozbijać czyjś szczęka break one's jaw
32. break eggs = jajka przerwy break eggs
33. break one's foot = rozbijać czyjś stopa break one's foot
34. break one's concentration = rozbijać czyjś koncentracja break one's concentration
35. break relations = związki przerwy break relations
36. break one's hip = złam staw biodrowy break one's hip
37. break one's way = rozbijać czyjś droga break one's way
38. break down barriers = przełamać bariery (usprawnić komunikację pomiędzy osobami o odmiennych poglądach) break down barriers
42. break one's head = rozbijać czyjś głowa break one's head
43. break the deadlock = przerwać impas, przezwyciężyć sytuację patową break the deadlock
44. break cover = wychodzić z ukrycia break cover
45. break the spell = sprawić, że czar pryska break the spell
46. break a sweat = rozbij pot break a sweat
47. break one's collarbone = rozbijać czyjś obojczyk break one's collarbone
49. break faith = wiara przerwy break faith
50. break Dawn = przerwa Dawn break Dawn
51. break the cycle = przerwać cykl (np. przemocy) break the cycle
53. break the seal = oddawać mocz po raz pierwszy podczas spożywania dużych ilości alkoholu (dosł. zerwać pieczęć) break the seal
54. attempt to break = próba rozbicia attempt to break
58. break a tie = zerwać, zrywać (np. połączenie, więzy) break a tie
59. break the mold = wyzwolić się od szablonu (np. zachowania, działania) break the mold
60. break the surface = wynurzyć się, wypłynąć na powierzchnię break the surface
61. break the ice = przełamać lody, przełamać pierwsze lody break the ice
64. break the connection = złam połączenie break the connection
68. break the bank = kosztować dużo pieniędzy break the bank
70. way to break = droga do przerwy way to break
71. break one's engagement = rozbijać czyjś zaangażowanie break one's engagement
72. break balls = piłki przerwy break balls
73. break formation = przerwa formacja break formation
76. break one's teeth = rozbijać czyjś zęby break one's teeth
80. break the wall = złam ścianę break the wall
82. break off talks = przerwa z rozmów break off talks
83. break one's vow = rozbijać czyjś śluby break one's vow
84. break the siege = rozbij oblężenie break the siege
85. break the tension = rozbij napięcie break the tension
86. break one's pledge = złam obietnicę break one's pledge
87. effort to break = wysiłek by rozbić effort to break
89. break the link = złam połączenie break the link
90. break branches = gałęzie przerwy break branches
91. break wind = puścić bąka break wind
92. break water = przerwa woda break water
93. break rocks = kamienie przerwy break rocks
95. break the skin = skaleczyć, zrobić rankę break the skin
96. break off one's attack = przerywać czyjś atak break off one's attack
97. break the monotony = przerwać monotonię break the monotony
98. break up one's marriage = rozpadać się czyjś małżeństwo break up one's marriage
100. break trail = szlak przerwy break trail
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.