"zmiana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiana" po polsku

zmiana

rzeczownik
 1. change *****
  • zmiana (np. sytuacji, osoby) [policzalny lub niepoliczalny]
   The change came so unexpectedly. (Zmiana nadeszła tak niespodziewanie.)
   I see a big change in him. (Widzę w nim dużą zmianę.)
   She doesn't like any changes. (Ona nie lubi żadnych zmian.)
  • zmiana, zamiana (z jednej rzeczy na inną) [policzalny]
   A change of the president would be good for all of us. (Zmiana prezydenta byłaby dobra dla nas wszystkich.)
   My hair needs a change of shampoo. (Moje włosy potrzebują zmiany szamponu.)
 2. shift ****
  • zmiana, odmiana (np. w opiniach), zwrot (w myśleniu)
   Her sudden shift of opinion was astonishing. (Jej nagła zmiana opinii była zadziwiająca.)
   I can see a shift in the public's opinion. (Widzę zmianę w opinii publicznej.)
  • zmiana (godziny, w jakich się pracuje)
   I work morning shift every other day. (Co drugi dzień pracuję na poranną zmianę.)
   I had to work a 14-hour shift yesterday - I'm tired. (Musiałem wczoraj pracować na 14-godzinnej zmianie - jestem zmęczony.)
   Can you switch shifts with me today? (Możesz zamienić się ze mną dzisiaj godzinami pracy?)
 3. amendment ***
 4. adjustment **
  • modyfikacja, zmiana (np. czyjegoś zachowania) [niepoliczalny]
   a change made to something
   I just have to make some adjustments and get myself going. (Po prostu muszę dokonać kilku zmian żeby się zmotywować.)
   I was surprised with that adjustment of his behaviour, but it was a positive surprise. (Byłem zdziwiony zmianą jego zachowania, ale to było pozytywne zaskoczenie.)
 5. move *****
  • zmiana, postęp [policzalny]
   The moves for better make me happy. (Zmiany na lepsze cieszą mnie.)
   I'm very proud of your move, son. (Jestem bardzo dumny z twojego postępu, synu.)
 6. switch ***
  • zmiana (z czegoś na coś), przejście (np. z komunizmu na kapitalizm) [tylko liczba pojedyncza]
   For those looking to make the switch, some research is in order. (Wszyscy, którzy chcą dokonać zmiany, powinni najpierw przeprowadzić badania.)
   That switch will be good for our country. (Ta zmiana będzie dobra dla naszego kraju.)
 7. movement ****   [niepoliczalny]
 8. relay *
  • zmiana (np. w pracy), tura
   I went straight home after my relay. (Po mojej zmianie poszedłem prosto do domu.)
 9. turnabout BrE , turnaround * , turnround BrE
  • zmiana (całkowita), zwrot (o 180 stopni)
   What caused this turnabout in his attitude? (Co spowodowało tą zmianę w jego nastawieniu?)
 10. modification *
 11. alteration
 12. relief ***
 13. development *****
  • zmiana, nowość [policzalny]
   There haven't been many new developments in the field of cardiology. (Nie było wiele nowych zmian w dziedzinie kardiologii.)
 14. variation **
 15. rotation *
 16. swing ***  
  I'm fed up with her wild swings of mood. (Mam dość jej szalonych zmian nastroju.)
  It was a sudden swing - I was really surprised. (To była nagła zmiana - byłem naprawdę zaskoczony.)
 17. breakout
 18. changeover , switchover AmE
  • przejście, zmiana (np. na czas letni)
  • zmiana (np. lidera)
 19. alternation
 20. transmutation
  • zmiana (np. koloru, światła, emocji)
 21. switcheroo
 22. workshift
  • zmiana (godziny pracy)

Powiązane zwroty — "zmiana"

rzeczownik
czasownik
zmieniać = change +17 znaczeń
wymieniać = change BrE , exchange AmE +8 znaczeń
zmienić = shift +3 znaczenia
wymienić = commute +2 znaczenia
inne
przymiotnik
dramatyczny (np. zmiana) = drastic
zmienny = variable +7 znaczeń
phrasal verb